13. Immateriële vaste activa

(in miljoenen euro's)

Goodwill

Software

Totaal

Samenstelling 1 januari 2017

   
    

Aanschaffingsprijs

20

469

489

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-

232

232

Boekwaarde per 1 januari 2017

20

237

257

    

Mutaties in 2017

   

Investeringen

-

103

103

Bedrijfsovername

18

28

46

Afschrijvingen

-

-45

-45

Desinvesteringen

-

-

-

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

Overige mutaties

-

-4

-4

Totaal mutaties boekjaar

18

82

100

    

Samenstelling 31 december 2017

   
    

Aanschaffingsprijs

38

604

642

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-

285

285

Boekwaarde per 31 december 2017

38

319

357

    

Mutaties in 2018

   

Investeringen

-

117

117

Bedrijfsovername

-

-

-

Afschrijvingen

-

-62

-62

Desinvesteringen

-

-

-

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

Overige mutaties

-

4

4

Totaal mutaties boekjaar

-

59

59

    

Samenstelling 31 december 2018

   
    

Aanschaffingsprijs

38

725

763

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-

347

347

Boekwaarde per 31 december 2018

38

378

416

De toename van de goodwill in 2017 heeft betrekking op de uitbreiding van het belang van Westfalenbahn van 25% naar 100%. De resterende goodwill heeft betrekking op onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Waarderingsgrondslag

Goodwill

Alle bedrijfscombinaties worden administratief verwerkt via toepassing van de overnamemethode. Goodwill betreft het bedrag dat voortvloeit uit de overname van dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures. Goodwill komt overeen met het verschil tussen de kostprijs van de overname en de reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa en passiva op het moment van aankoop. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Negatieve goodwill die bij een overname ontstaat, wordt direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen.

Overige immateriële vaste activa

De overige door de Groep verworven of geproduceerde immateriële vaste activa met een eindige gebruiksduur, worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve amortisatie en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Uitgaven na eerste opname voor geactiveerde immateriële vaste activa worden uitsluitend geactiveerd wanneer hierdoor de toekomstige economische voordelen toenemen die zijn besloten in het specifieke actief waarop zij betrekking hebben. Alle overige uitgaven, inclusief intern gegenereerde goodwill en handelsmerken, worden als last in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer zij worden gemaakt.

De amortisatie geschiedt lineair ten laste van de winst-en-verliesrekening op basis van de geschatte gebruiksduur van de immateriële vaste activa, behoudens goodwill, vanaf de datum dat deze beschikbaar zijn voor gebruik. De geschatte gebruiksduur luidt als volgt:

•  Software   3-10 jaar

•  Contracten 5-10 jaar