Financiële positie

De robuustheid van de financiële positie van NS blijkt uit de structuur en de samenstelling van het aanwezige kapitaal, de beschikbare liquiditeiten inclusief de aanwezigheid van gecommitteerde kredietfaciliteiten en niet uit de balans blijkende verplichtingen, vooral operationele leaseverplichtingen. Standard & Poor’s (S&P), een gerenommeerd bureau dat de financiële positie van bedrijven onderzoekt, geeft NS Groep NV een credit rating van A+ met een negatief vooruitzicht (gebaseerd op een onderliggend kredietprofiel van bbb+, momenteel verhoogd met drie stappen door de relatie met de aandeelhouder, de Nederlandse Staat). Het negatief vooruitzicht is het gevolg van verwachte hoge investeringsuitgaven voor de komende jaren die een stijging van de vaste kosten veroorzaakt zodat het voor NS een uitdaging is om de komende jaren resultaatsverbetering te realiseren. Met het oog op de verwachte groei van het aantal reizigers, de toenemende drukte op het spoor en op de stations, investeert NS de komende jaren flink in treinen, stations en ICT-systemen om een en ander goed te kunnen verwerken en aan de verwachting van onze klanten te kunnen voldoen. NS verwacht op basis van het NS-concernplan en de daarin opgenomen resultaatverbeteringsinitiatieven, dat de beschikbare kasstroom alsmede de financieringscapaciteit en de beschikbaarheid van een restwaarderegeling voor het rollend materieel HRN voldoende is om het NS-investeringsprogramma van circa € 3,8 miljard tot en met 2023 uit te voeren. De realisatie van deze verbeterinitiatieven vergt de komende jaren een substantiële inspanning van heel NS. Daarnaast zijn er voor circa € 2,2 miljard verplichtingen voor leasemateriaal aangegaan voor de concessies in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Financiële kerncijfers 

 

2018

2017*

Met betrekking tot het vermogen

  

Garantievermogen/balanstotaal

52%

56%

Vlottende activa/kortlopende schulden

1

0,8

Werkkapitaal (in miljoenen euro’s) **

-825

-589

Balanstotaal (in miljoenen euro’s)

7.030

6.214

Met betrekking tot rentabiliteit

  

Resultaat over de verslagperiode / gemiddeld eigen vermogen (ROE)

3,0%

1,3%

  • * Cijfers 2017 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
  • ** Werkkapitaal: Vlottende activa (excl. Geldmiddelen) -/- Kortlopende verplichtingen (excl. Leningen en Voorzieningen)