Onze materiële thema’s

NS bepaalt haar beleidsprioriteiten op basis van materialiteit: een afweging van de belangen van onze stakeholders en de daadwerkelijke impact die NS kan hebben op het onderwerp. NS organiseert minimaal eens per twee jaar een centrale dialoog met alle groepen stakeholders over onze maatschappelijke rol en de voor hen belangrijke thema’s waarop onze organisatie impact heeft: de materiële thema’s. De laatste dialoog heeft in 2017 plaatsgevonden. Op basis van die bijeenkomst en een tweejaarlijks onderzoek onder onze stakeholders stellen we de materialiteitsmatrix vast. Daarin staat aan welke thema’s onze belangrijkste stakeholders op dat moment het meeste belang hechten, welke prioriteit zij daaraan geven en welke impact NS heeft op deze thema’s.

Materialiteitsmatrix 2018

NS heeft de materiële thema’s van 2018 beoordeeld op actualiteit en geldigheid ten opzichte van 2017. De positie van de thema’s is bevestigd door extra checks: continue monitoring, een media- en internetanalyse en regulier stakeholderoverleg. Daarnaast hebben interne experts sectorkennis en ontwikkelingen in de keten ingebracht. De matrix voor 2018 is vervolgens aan de raad van bestuur voorgelegd en vastgesteld. Net als vorig jaar zijn de thema’s in de matrix sterk geclusterd en liggen ze dicht bij elkaar, met overall een hoog belang en hoge impact van NS. Dit komt door de brede maatschappelijke rol van NS, de hoge impact van NS op veel onderwerpen door het alleenrecht op het hoofdrailnet, en de balans tussen de maatschappelijke en commerciële rol van NS. Meest materiële thema’s zijn 1 tot en met 11. Er zijn geen thema’s toegevoegd of afgevallen, wel zijn enkele thema’s enigszins verschoven. Het belang van integriteit (7) als beleidsprioriteit is afgenomen door de zichtbare stappen die we in de afgelopen jaren hebben gezet op het gebied van compliance, risicomanagement en integriteit. De impact van NS met betrekking tot het thema samenwerking (4) is groter geworden, onder meer door de activiteiten van de Mobiliteitsalliantie, het agenderen van internationaal treinverkeer samen met KLM en de samenwerking met onderwijsinstellingen om spitsdruk te verminderen. Innovatie (12) is zowel in belang voor stakeholders als in impact van NS enigszins afgenomen doordat er sprake is van veel sectorbrede innovaties, waarbij de impact van NS onderdeel is van de innovatie. Activiteiten in Europa (15) is als thema in belang toegenomen, onder andere door de introductie van de IC Brussel, de Eurostar Amsterdam-London, de beoogde versnelling van de Intercity Berlijn en Kort Grensoverschrijdend Vervoer (KGOV).

Definities materiële thema’s:

1. Betrouwbaarheid: de mate waarin stakeholders erop vertrouwen dat NS hetgeen zij haar klanten en overige stakeholders belooft nakomt

2. Transparantie: de mate waarin NS openheid van zaken geeft

3. Reiziger op 1, 2 en 3 / klanttevredenheid: de mate waarin NS streeft naar een hoge klanttevredenheid

4. Samenwerking (intern en extern): de mate waarin de leiding streeft naar samenwerking (zowel binnen de organisatie als daarbuiten) en samenwerking met partners in de vervoersketen vormgeeft

5. Duurzaamheid: de mate waarin NS zich inspant voor people, planet, profit

6. Drempelloos reizen van deur tot deur: de mate waarin NS zich inzet voor het realiseren van een probleemloze reis van deur tot deur

7. Integriteit: de mate waarin NS eerlijk en oprecht is

8. Punctualiteit: de mate waarin NS zich inzet voor het realiseren van reizen volgens de dienstregeling

9. Toegankelijkheid: de wijze waarop NS haar diensten beschikbaar en bereikbaar maakt voor iedereen

10. (Voorzieningen op) stations: de mate waarin NS zich inzet voor een prettig verblijf op stations door middel van diverse voorzieningen

11. (Sociale) veiligheid: de mate waarin NS zich inzet voor een veilige reis in de trein en op stations

12. Innovatie: de mate waarin NS met haar producten en diensten inspeelt op trends en ontwikkelingen

13. Risicomanagement: de mate waarin NS in staat is om risico’s te identificeren en tijdig passende maatregelen te nemen

14. Financiële positie: de mate waarin NS nu en in de toekomst in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen

15. Activiteiten in Europa: de mate waarin NS leert van haar activiteiten in het buitenland

16. Aantrekkelijke en zorgzame werkgever: de mate waarin NS er in slaagt de medewerkers aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, beloningsbeleid en loopbaanontwikkeling te bieden