Tien jaren NS

in miljoenen euro's

2018

2017*

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Balans

          

Activa

          

Materiële vaste activa

3.979

3.845

3.654

3.296

3.157

3.115

3.405

3.433

3.272

3.150

Vastgoedobjecten

151

170

197

194

196

169

314

315

309

317

Immateriële vaste activa

416

357

257

225

174

125

117

76

64

157

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

17

26

39

183

185

197

14

14

14

40

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

159

158

267

340

226

205

176

150

146

305

Uitgestelde belastingvorderingen

196

260

229

278

295

385

346

392

407

438

Totaal vaste activa

4.918

4.816

4.643

4.516

4.233

4.196

4.372

4.380

4.212

4.407

           

Voorraden

169

161

139

138

119

109

134

80

95

132

Overige beleggingen

-

-

-

270

223

231

279

362

209

150

Debiteuren en overige vorderingen

830

648

724

659

499

545

509

680

892

1.245

Te vorderen winstbelasting

16

24

4

32

32

30

11

14

-

34

Geldmiddelen en kasequivalenten

906

565

709

671

775

759

948

534

386

546

Activa aangehouden voor verkoop

191

-

140

-

-

-

-

-

-

-

Totaal vlottende activa

2.112

1.398

1.716

1.770

1.648

1.674

1.881

1.670

1.582

2.107

           

Totaal activa

7.030

6.214

6.359

6.286

5.881

5.870

6.253

6.050

5.794

6.514

           

Eigen vermogen en verplichtingen

          
           

Eigen vermogen

3.627

3.477

3.511

3.309

3.216

3.044

3.168

2.977

2.831

2.871

           

Aan komende jaren toe te rekenen baten

275

314

328

263

112

122

134

170

213

229

Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten

740

551

293

440

867

730

577

180

315

785

Personeelsbeloningen

30

30

31

30

33

33

35

31

34

34

Voorzieningen

119

114

100

155

140

182

277

349

175

233

Overlopende posten

42

42

36

55

1

23

39

239

103

29

Uitgestelde belastingverplichtingen

48

59

160

168

169

158

153

136

103

88

Totaal langlopende verplichtingen

1.254

1.110

948

1.111

1.322

1.248

1.215

1.105

943

1.398

           

Rekeningcourantkredieten banken

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Leningen en overige financiële verplichtingen

98

201

77

488

60

57

48

365

387

292

Verschuldigde winstbelasting

12

26

7

22

8

8

12

17

7

-

Crediteuren en overige schulden

1.315

1.105

1.023

1.060

868

1.003

1.248

784

794

1.210

Vooruitontvangen baten

694

246

641

260

372

314

387

754

751

707

Voorzieningen

24

49

37

36

35

196

175

48

81

18

Passiva aangehouden voor verkoop

6

-

115

-

-

-

-

-

-

-

Totaal kortlopende verplichtingen

2.149

1.627

1.900

1.866

1.343

1.578

1.870

1.968

2.020

2.245

           

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

7.030

6.214

6.359

6.286

5.881

5.870

6.253

6.050

5.794

6.514

           

in miljoenen euro's

2018

2017*

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

          

Opbrengsten

5.926

5.121

5.093

4.973

4.144

3.873

4.638

3.628

3.520

3.271

Bedrijfslasten

5.745

5.084

4.965

4.876

3.863

3.990

4.284

3.356

3.286

3.121

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

14

20

142

70

40

47

-

-

-

-

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

195

57

270

167

321

-70

354

272

234

150

Nettofinancieringsresultaat

-14

-5

-9

-23

-35

-26

-25

-12

-22

4

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

Resultaat voor winstbelastingen

181

52

261

144

286

-96

330

261

213

154

Winstbelasting

-65

-5

-49

-26

-106

53

-67

-50

-53

-37

Resultaat over de verslagperiode

116

47

212

118

180

-43

263

211

160

117

* aangepast voor vergelijkingsdoeleinden (zie Sectie 1 van de geconsolideerde jaarrekening)