Beloning van de raad van bestuur

De kerndoelstelling van het NS beloningsbeleid is dat dit beleid de raad van commissarissen in staat stelt om goed gekwalificeerde leden van de raad van bestuur aan te trekken en te behouden. Het beloningsbeleid dient de doelstellingen en strategie van NS te ondersteunen en te bevorderen. Tevens reflecteert het beloningsbeleid het publieke karakter van NS.

Doelstellingen en principes

 • Met de Staat als enig aandeelhouder, is het beloningsbeleid gebaseerd op toepassing van de beginselen voor het beloningsbeleid voor staatsdeelnemingen;

 • Het bepalen van de functieniveaus vormt een belangrijk bouwblok voor het vaststellen van de beloningsniveaus;

 • Voor het vaststellen van de beloningsniveaus van de raad van bestuur wordt een marktvergelijking gehanteerd op basis van twee referentiemarkten: de (semi-)publieke sector (AMC, Belastingdienst, GVB, Havenbedrijf Rotterdam, ministerie van IenM, ProRail en Vitens) en de Nederlandse private sector, in een verhouding van 60% en 40%;

 • NS beloont bestuurders op het marktmediaanniveau van de bovenstaande referentiemarkten;

 • Bij het vaststellen van de remuneratie van de leden van de raad van bestuur is rekening gehouden met de invloed van het beloningsbeleid op de lange termijn waardecreatie. Voor NS betekent dit dat bij de vaststelling van de remuneratie rekening wordt gehouden met de maatschappelijke positie die NS inneemt, de verplichtingen die NS uit hoofde van de concessie heeft en de langetermijnuitdagingen voor de mobiliteit van Nederland;

 • Het gehanteerde beloningsbeleid voldoet aan de best practice-bepalingen over bezoldiging uit de Corporate Governance Code.

Beloningselementen

 • Vast inkomen

 • Variabele beloning

 • Pensioen

 • Secundaire arbeidsvoorwaarden

In de jaarrekening is in noot 2 van de jaarrekening een tabel opgenomen waarin alle beloningselementen worden weergegeven.

Vast inkomen

Het vast overeengekomen bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld van de leden van de raad van bestuur in 2018 was als volgt:

 

Functie

Vast jaar inkomen op 31 december 2018 (EUR)

Genoten vast inkomen (EUR) 2018

De heer R.H.L.M. van Boxtel

President-directeur

468.188

460.294

De heer H.L.L. Groenewegen

Directeur financiën

367.206

361.014

Mevrouw M.E.F. Rintel

Directeur operatie

367.206

361.014

Mevrouw S.M. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

367.206

361.014

De heer T.B. Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

367.206

361.014

Het verschil tussen het vast jaarinkomen en het genoten vast inkomen komt doordat per 1 oktober 2018 de salarissen zijn verhoogd met 2,3% naar aanleiding van de cao-verhoging. Dit is conform het beloningsbeleid. Het totale inkomen van de medewerker met het hoogste vaste salaris, de president-directeur, is 9 maal de mediaan van de salarissen van alle NS-werknemers in Nederland[1].

 • 1 Uitgangspunten:Alle medewerkers van NS en Abellio Nederland, die het gehele jaar in dienst waren, zijn meegenomen in de berekening. Bij de berekening zijn de volgende elementen betrokken: de vaste en variabele beloning en de pensioenkosten. Bovenstaande elementen zijn van toepassing op zowel de medewerkers als de President-directeur. Zowel full time als part time personeel wordt in de berekening betrokken.

Variabele beloning

Alle leden van de raad van bestuur hebben in hun arbeidsovereenkomst afgezien van variabele beloning.

Pensioen

Alle leden van de raad van bestuur nemen deel in de NS-pensioenregeling. Het werkgeversdeel van de pensioenlasten bedraagt voor de gehele raad van bestuur in 2018 € 73.385 (2017: € 68.547). Het werkgeversdeel is 2/3 deel van de totale pensioenlasten.

 

Functie

Pensioenlasten (EUR)

De heer R.H.L.M. van Boxtel

President-directeur

14.677

De heer H.L.L. Groenewegen

Directeur financiën

14.677

Mevrouw M.E.F. Rintel

Directeur operatie

14.677

Mevrouw S.M. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

14.677

De heer T.B. Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

14.677

Op basis van de wetgeving is de pensioenopbouw op een salaris van € 105.075 afgetopt. NS en vakbonden zijn overeengekomen om als alternatief voor de aftopping van de pensioenopbouw een bruto bijdrage naast het salaris uit te keren. NS kent aan alle huidige en nieuwe medewerkers een bruto bijdrage toe van 12% van het deel van het salaris boven € 105.075. Voor medewerkers die op 1 januari 2015 46 jaar of ouder waren, geldt een overgangsmaatregel. Zij ontvangen aanvullend een leeftijdsafhankelijke bijdrage. Het betreffende percentage wordt eenmalig vastgesteld. Leden van de raad van bestuur ontvingen in 2018 een bijdrage gelijk aan bovenstaande regeling voor NS-medewerkers.

 

Functie

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw (EUR)

De heer R.H.L.M. van Boxtel

President-directeur

42.626

De heer H.L.L. Groenewegen

Directeur financiën

30.713

Mevrouw M.E.F. Rintel

Directeur operatie

33.272

Mevrouw S.M. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

30.713

De heer T.B. Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

30.713

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Op de raad van bestuur zijn de overige secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing die gelden voor alle medewerkers van NS, waaronder ziektekostenregelingen en vervoersfaciliteiten.

Daarnaast bestaan de secundaire arbeidsvoorwaarden voor de raad van bestuur uit een passende onkostenvergoeding, een leaseauto en gebruik van communicatiemiddelen. In de leaseregeling bestaat de mogelijkheid om af te zien van een leaseauto, tegen bruto uitbetaling van het leasebedrag. Verder kunnen zij beschikken over een directieauto met chauffeur. Deze directieauto wordt in beginsel alleen voor zakelijk verkeer gebruikt. Hieronder verstaat NS ook het zakelijk verkeer dat niet rechtstreeks samenhangt met de dienstbetrekking, maar waarvan het privégebruik onvermijdelijk is in combinatie met de verplichtingen die samenhangen met het dienstverband met NS. Vanwege het gebruik dat niet rechtstreeks samenhangt met de dienstbetrekking, vindt voor de directieauto een fiscale bijtelling plaats. Omdat de bijtelling wordt opgeroepen door privégebruik dat onvermijdelijk is in combinatie met de verplichtingen die voortvloeien uit het dienstverband met NS, ontvangen de RvB-leden een vergoeding voor de over de fiscale bijtelling verschuldigde belasting. Deze vergoeding is aangewezen voor de werkkostenregeling en is daardoor netto aan de RvB-leden uitgekeerd.

 

Functie

Uitbetaling leasebedrag (EUR)

Vergoeding voor fiscale bijtelling directieauto

Onkosten-vergoeding

De heer R.H.L.M. van Boxtel*

President-directeur

-

11.093

4.368

De heer H.L.L. Groenewegen

Directeur financiën

16.920

2.738

4.368

Mevrouw M.E.F. Rintel

Directeur operatie

2.784

2.738

4.368

Mevrouw S.M. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

16.920

2.738

4.368

De heer T.B. Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

-

2.738

4.368

 • * De heer van Boxtel heeft in 2018 gebruikgemaakt van de directieauto met chauffeur, dat wordt gecompenseerd door af te zien van bruto uitbetaling van het leasebedrag. Mevrouw Rintel en de heer Smit hadden in 2018 de beschikking over een leaseauto. Mevrouw Rintel heeft niet de gehele leasevergoeding aangewend en ontvangt derhalve een gedeeltelijke uitbetaling van het leasebedrag. De heer Smit heeft de gehele leasevergoeding aangewend en ontvangt derhalve geen uitbetaling.

De onderneming verstrekt aan de leden van de raad van bestuur geen leningen, voorschotten of garanties.

Arbeidsovereenkomsten

Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan plaatsvinden telkens voor een periode van vier jaar.

 

Functie

Benoemingsdatum

Einde benoeming

De heer R.H.L.M. van Boxtel

President-directeur

1 augustus 2015

31 juli 2020

De heer H.L.L. Groenewegen

Directeur financiën

15 september 2016

14 september 2020

Mevrouw M.E.F. Rintel

Directeur operatie

15 juli 2016

14 juli 2020

Mevrouw S.M. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

1 februari 2016

31 januari 2020

De heer T.B. Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

1 april 2017

31 maart 2021

In alle arbeidsovereenkomsten van de leden van de raad van bestuur is een opzegtermijn voor de werkgever opgenomen van vier maanden.

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van NS bedraagt de beëindigingsvergoeding maximaal eenmaal het vaste jaarsalaris. In geval van ernstig verwijtbaar dan wel nalatig handelen zal geen beëindigingsvergoeding worden uitgekeerd.