Schema stakeholderdialoog

Onderstaande tabel vat de veelheid aan stakeholderdialogen van NS samen. De nummering verwijst naar de thema’s uit de materialiteitsmatrix

Europees

Aard dialoog

Inhoud dialoog

 

Effecten dialoog op beleid NS

EU-instituten, CER, UIC, ERA

Informerend en positiebepalend

15
Implementatie Vierde Europese Spoorwegpakket, versterken van de interoperabiliteit, ERTMS, toegankelijkheid, verbeteren van de positie van de reiziger, bevorderen duurzame mobiliteit, stimuleren betere en snellere treinverbindingen tussen metropolen in Europa (voor afstanden tot zo’n 700 km).

Versterken positie reiziger en behartigen NS-positie als belangrijke personenvervoerder per spoor in Nederland.

   

Herkenbaarheid NS als duurzame partner.

Nationaal (NL)

Aard dialoog

Inhoud dialoog

 

Effecten dialoog op beleid NS

Klanten (consumenten en zakelijk)

Informerend, monitoren

2, 3, 6, 11

 

Verbetering dienstverlening, o.a.:

  

Dienstregeling, OV-chipkaart, klanttevredenheid, afhandeling klachten en vragen, consumentenportfolio, zakelijk portfolio, samenwerking bus-, tram en metrobedrijven

Livegang NS Flex. Inmiddels reizen ruim 55.000 klanten met het gemak van achteraf betalen.

  

40% korting op de IC direct-toeslag in de daluren om klanten meer te verleiden de rustigere daluren te verkiezen boven de volle treinen.

  

Samenwerking Mecanoo, Gispen en NS m.b.t. visie op treininterieur van de toekomst.

  

Eerste succes in aanpassing collegetijden in Nijmegen om studenten in de hyperspitsdrukte te spreiden. Gesprekken met meerdere steden lopen.

  

ZitplaatsZoeker in de NS-app wordt uitgerold op meerdere treintypes. Per coupé wordt zichtbaar waar de meeste vrije zitplaatsen zijn

  

Samenreiskorting nog laagdrempeliger. Sinds november ook beschikbaar als E-ticket.

  

Aantal OV-fietsen uitgebreid met 6.000 in najaar 2018. Groei in aantal ritten is ruim 30% t.o.v. 2017.

  

GoAbout en Booking.com zijn gestart als pilots om verkoop van treinkaarten mogelijk te maken. Nog makkelijker om nieuwe groepen reizigers te winnen voor het OV.

  

Testen persoonlijke reisbegeleiding deur-tot-deurreis in de NS Lab App (vanaf 3 December 2018), met o.a. persoonlijke reiskalender, realtime check-in/check-out bevestiging, stationsplattegronden met looproute, actuele persoonlijke reisinformatie en entertainment.

Aandeelhouder
Ministerie van Financiën

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 7, 13, 14, 15

Vaststelling financieel beleid en beloning directie

  

Prestaties NS, remuneratie, strategie, benoemingen, grote investeringen, normrendement van staatsdeelnemingen

Transparante verslaglegging volgens GRI

  

Voortgang GRC-maatregelen

  

Voortgang strategie ‘Spoorslags Beter’

  

Buitenlandse activiteiten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

 

Onder andere:

  

Prestaties NS, HRN-concessie, betrouwbaarheid, vervoercapaciteit, deur-tot-deurreis, HSL-Zuid-treindiensten, sociale- en spoorwegveiligheid, OV-chipkaart, toegankelijkheid, dienstregeling, transparantie

Vervoerplan 2018

  

Dienstregeling 2019 en 2020

  

Productstappen HSL-Zuid: Eurostar en IC Amsterdam-Brussel via HSL-Zuid

  

Materieel: start inzet Sprinter Nieuwe Generatie

  

Internationaal vervoer: versnelde IC-Berlijn trein naar Innotrans

  

Transparantie: dashboard Prestaties

  

Veiligheid: ORBIT conform Vervoerplan 2018 ingebouwd.

Nationale politiek

Informerend, intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

 

Onder andere:

  

Strategie NS, operationele prestaties, duurzaamheid, nieuw materieel, ERTMS, HRN-concessie inclusief HSL, internationale treinverbindingen,
OV-chipkaart/poortjes,
diversiteitsbeleid, (sociale) veiligheid, dienstregeling, winter- en seizoensaanpak, service op stations, suïcidepreventie.

Onderzoek naar versnelling en uitbreiding internationale verbindingen

  

Dialoog spitsmijden voor maatregelen om hyperspits te verminderen

  

Programma Toegankelijkheid voor treinen en stations

  

Transparantie en level playing field, o.a. op stations

  

Maatregelenpakket sociale veiligheid

Toezichthouders ACM, IL&T, Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Betrokkenheid, consulteren (‘guidance’) en informeren

1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Verbetering uitvoering en dienstverlening

  

Beantwoorden van standaard- en ad hoc informatieverzoeken.
Bespreken van actuele onderwerpen zoals het professionaliseren veiligheidscultuur, (markt)issues, toelating van materieel, veiligheidsincidenten, incidentonderzoeken, verduidelijking over de toepassing van (nieuwe) wet- en regelgeving, en het leveren van input voor marktstudies en consultaties.

Bevordering compliance

  

Transparantie

  

Positieduiding

  

Veiligheid op het spoor vergroten

ProRail

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

 

Onder andere:

  

Lange Termijn Spoor Agenda, ontwikkeling dienstregeling, prestaties spoorsysteem, beschikbaarheid infrastructuur, veiligheid, toegankelijkheid, stationsontwikkeling, ERTMS

Uitvoering Beter & Meer

  

Samenwerking t.a.v. seizoenmaatregelen

  

Samenwerking op het gebied van veiligheid(sbeleid), toegankelijkheid en stationsontwikkeling

  

Functionaliteit infrastructuur t.b.v. dienstregeling

  

ProRail dashboard met dagelijkse prestaties op het spoor

  

Visie duurzame stations

Locov
(Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer)

Intensieve betrokkenheid

2,3,6,7,8,9,10,11, 12

 

Onder andere:

  

Dienstregeling NS, tarieven, reisinformatie, OV-chipkaart, service aan de reiziger, Vervoerplan, klantoordelen, punctualiteit, nieuw materieel, buitendienststellingen, toegankelijkheid, internationale verbindingen, HSL-diensten, NS-strategie.

Beter treinproduct door het verwerken van dienstregelingssuggesties van consumentenorganisaties

  

Duidelijkere algemene voorwaarden Geld Terug Bij Vertraging

  

Verbeteringen in product Groepsretour (geëffectueerd in 2018).

  

Geen verschillen tarieven eerste klasse tussen NS Flex en Reizen op Saldo naar aanleiding van het advies van de consumentenorganisaties (besluit oktober 2018, effectief in 2019).

Belangenorganisaties en NGO’s (ook werkgevers)

Betrokkenheid, consulteren, informeren

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 16

Verduurzaming eigen NS mobiliteitsbeleid

  

Bevorderen duurzame mobiliteit (via werkgevers), bijdrage Klimaatakkoord, vervolgstap NS in energietransitie, circulariteit, sociaal beleid, verduurzaming treinvervangend busvervoer,
next step in bevorderen toegankelijke treinreis voor mensen met een visuele, motorische of auditieve beperking

Maatregelen voor bevordering duurzame mobiliteit via werkgever borgen in klimaatakkoord en ander beleid.

   

Samenwerken in coalitie Anders Reizen met 45 grote werkgevers aan uitvoeren maatregelen t.b.v. duurzame mobiliteit

   

Arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

   

Onderzoek gestart naar inzet eigen assets t.b.v. energie opwekking

   

Verfijnen impactberekening t.b.v. betere investeringsbeslissingen

   

Duurzaamheidsspecificatie in aanbesteding treinvervangend busvervoer

Vakbonden

Intensieve betrokkenheid

4, 12, 16

Implementatie afspraken CAO 2017-2020 en hieruit voortvloeiend HR-beleid

  

CAO, sociale veiligheid, pensioenregeling, sociaal plan, personele en sociale consequenties bij organisatieveranderingen, signalen m.b.t. medewerkers-(on)tevredenheid, medewerkersbelangen, lange termijn NS-strategie

Uitvoering Sociaal Plan

  

Uitvoering pensioenregeling

  

Uitvoeren en evalueren maatregelenpakket sociale veiligheid en uitvoeringsbesluit

Leveranciers, onderaannemers

Consulteren en kennismaken, onderhandelen condities , contractafspraken maken, intensiveren samenwerking, innoveren en ontwikkelen

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Realisatie MVO doelstellingen (door verduurzaming hele keten)

 

Duurzaamheid, specificeren, transparantie, financiële positie, integriteit, innovatie, betrouwbaarheid, risicomanagement, samenwerking, intensiveren

Introductie van nieuwe producten en diensten

 

Focus op meer waardecreatie voor NS

 

Focus op betrouwbaarheid en beschikbaarheid van producten en diensten voor bedrijfskritieke processen

 

Meer aandacht voor compliance m.b.t. naleving wet- en regelgeving

 

Wederzijdse verwachtingen afstemmen met leveranciers

 

Introduceren nieuwe leveranciers

 

Bevorderen samenwerking en innovatie met partners

Media

Informerend, intensieve betrokkenheid

Alle NS-gerelateerde onderwerpen

Positieduiding

 

Verbeteren beeldvorming NS in lijn met operationele prestaties

Bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers provincies, metropoolregio’s en gemeenten, andere vervoerders en consumentenorganisaties

Informerend, onderhandelen, contractafspraken, crisismanagement, samenwerken, verkennen en onderzoeken

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Nieuwe, modernere stations en herontwikkeling stationsomgeving

Kwaliteit treindienst, drukke treinen, punctualiteit, netwerkontwikkeling, (her)ontwikkeling bestaande stations, OV- en Spoortafels, BO MIRT NWNL, OV Toekomstbeeld en OV Ontwikkelagenda, (Nationale) Omgevingsvisie, dienstregeling, grensoverschrijdend vervoer, OV-chippoortjes, (sociale) veiligheid, ketenafspraken, regionale concessies, geluidoverlast langs het spoor, knooppuntontwikkeling

Nieuwe afspraken nachttreinen

Overeenstemming over het plaatsen en versneld in gebruik nemen poortjes

Regionaal maatwerk voor treinvervangend busvervoer bij buitendienststellingen

Gezamenlijke OV Ontwikkelagenda’s voor aantrekkelijke stations en betere bereikbaarheid van deur-tot-deur

Maatwerk in HRN-dienstregeling en betere aansluitingen op regionaal OV

Haalbaarheidsonderzoek hoogfrequente Sprinterbediening op de westtak Amsterdam, Airport Sprinter

MIRT Multimodale Knoop Schiphol op investeringsagenda in samenhang met investeringen in Groot Amsterdam

Diverse fietsenstallingen naar 1e 24 uur gratis, uitbreiding P+R-locaties

Formuleren regionale ambities t.b.v. Toekomstbeeld OV

Eindhoven Internationaal Knooppunt XL

Deur-tot-deurreis (incl. MaaS-projecten)

Optimaliseren dienstregeling Noord-Holland Noord

Intern: centrale ondernemingsraad, decentrale ondernemingsraden, mbo

 

Zie NS als werkgever