7. Infraheffing en concessievergoeding

(in miljoenen euro's)

2018

2017

Nederlandse treinconcessies

394

381

Engelse treinconcessies

741

443

Duitse treinconcessies

145

106

Totaal

1.280

930

In de Infraheffing en concessievergoeding voor Engelse treinconcessies is een bedrag verantwoord van € 41 miljoen (2017: nihil) als gevolg van het Central London Employment (CLE)-mechanisme dat is begrepen in de Greater Anglia concessieovereenkomst met het ministerie van Transport. Hiervan heeft een bedrag van € 19 miljoen betrekking op voorgaande jaren. Het CLE-mechanisme is bedoeld om te voorkomen dat externe economische factoren een effect hebben op reizigersopbrengsten en berust op een veronderstelde samenhang tussen groeiende werkgelegenheid in centraal Londen en stijgende reizigersopbrengsten. Het is echter inmiddels duidelijk dat deze samenhang niet bestaat, hoogstwaarschijnlijk doordat woon-werkverkeer verandert en de populariteit van thuiswerken groeit. Daardoor bestaat de kans dat Greater Anglia, evenals andere concessies in de omgeving van Londen, meer moet betalen aan het ministerie van Transport voor een veronderstelde sterke groei van reizigers en omzet, zonder dat hier daadwerkelijk meer reizigers en inkomsten tegenover staan. Momenteel wordt geprobeerd de CLE-kwestie op te lossen. De huidige uitkomsten van het CLE-mechanisme hebben een significante invloed op de toekomstige winstgevendheid van Greater Anglia.

Waarderingsgrondslag

Correctiemechanismes HRN concessie

In de uitvoeringsovereenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een aantal correctiemechanismes opgenomen ter vaststelling van de concessieprijs. De correctie die betrekking heeft op de gemiddelde rentabiliteit gedurende de concessie wordt als vordering verantwoord op het moment dat conform de berekeningssystematiek, zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst, het recht ontstaat. De correctie wordt lineair verantwoord over de concessieduur. Overige (éénmalige) betalingen uit hoofde van de overeenkomst worden lineair verantwoord over de concessieduur.

Correctiemechanismes Engelse treinconcessies.

In de concessieovereenkomsten, voornamelijk met ministeries van Transport (Department for Transport, Transport Schotland) en de infrabeheerder Network Rail zijn een aantal correcties mechanismes opgenomen waaronder die voor 'Central London Employment (CLE)' waarmee de concessievergoeding kan worden aangepast en voor een vergoeding voor gederfde inkomsten als gevolg van werkzaamheden aan de spoorinfrastructuur. De CLE is een index welke jaarlijks wordt aangepast, waarna de concessievergoeding in het betreffende verslagjaar hiervoor door de DfT kan worden aangepast en worden verantwoord. Het recht op vergoeding voor gederfde inkomsten en de wijze van berekening is in het contractueel bepaald en zal worden opgenomen in het jaar waarin de derving heeft plaatsgevonden op basis van een ingeschatte berekening.