19. Geldmiddelen en kasequivalenten

(in miljoenen euro's)

31 december 2018

31 december 2017

Kas- en banksaldi

906

565

De kas- en banksaldi staan met uitzondering van € 155 miljoen (31 december 2017: € 101 miljoen) ter vrije beschikking. Het renterisico van de Groep en een gevoeligheidsanalyse voor financiële activa en verplichtingen staan vermeld in noot 26.

Waarderingsgrondslag

Geldmiddelen en kasequivalenten worden gewaardeerd tegen reële waarde, gewoonlijk gelijk aan de nominale waarde.