20. Overlopende posten

De overlopende posten per 31 december 2018 bedragen €42 miljoen (31 december 2017: 42 miljoen). Onder de overlopende posten is het langlopende deel van de verschuldigde pensioenpremie voor werknemers opgenomen voor een bedrag van € 10 miljoen (31 december 2017: € 21 miljoen) voortvloeiend uit de nieuwe pensioenovereenkomst tussen Spoorwegpensioenfonds en NS zoals toegelicht in noot 28. De post wordt de komende jaren tot en met 2022 op basis van de in de NS CAO vastgelegde korting ten opzichte van de nominale premie verrekend met het personeel.

Onder de overlopende posten zijn de ontvangen gelden inzake overeenkomst FENS begrepen. Eind 2012 heeft NS van ProRail als gevolg van de uitwerking van het addendum op de raamovereenkomst FENS een bedrag ontvangen. De totale nog uitstaande verplichting (€ 32 miljoen) is beschikt middels projectbesluiten. Voor het gedeelte dat een looptijd heeft langer dan 1 jaar is onder de overlopende verplichtingen een bedrag opgenomen van € 20 miljoen.