22. Vooruitontvangen baten

De vooruitontvangen baten van € 694 miljoen (2017: € 246 miljoen) betreffen voornamelijk vooruitontvangen abonnementsgelden. De stijging wordt veroorzaakt door de vooruitontvangen gelden voor de studentenkaart voor 2019 die ultimo 2018 is ontvangen.

Waarderingsgrondslag

Deze baten hebben betrekking op ineens ontvangen bedragen die voortvloeien uit overeenkomsten waarvan de looptijd zich uitstrekt over toekomstige jaren. De baten worden gedurende de looptijd van de overeenkomsten waarmee ze verband houden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. De baten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.