21. Crediteuren en overige schulden

(in miljoenen euro's)

31 december 2018

31 december 2017

Vooruitontvangen bedragen uit onderhanden projecten

-

1

Handelscrediteuren

406

287

Kortlopend deel van aan komende jaren toe te rekenen baten

40

40

Overige belastingen en sociale lasten

119

106

Overige schulden

484

424

Overlopende passiva

266

247

Totaal

1.315

1.105

Onder de crediteuren en overige schulden is een bedrag opgenomen van € 9 miljoen (2017: € 7 miljoen) met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid.

Het liquiditeitsrisico van de Groep uit hoofde van handelscrediteuren en overige te betalen posten staan vermeld in noot 25. Voor een nadere toelichting op de post vooruitontvangen bedragen uit onderhanden werken wordt verwezen naar noot 17.