Enkelvoudige balans per 31 december 2018

(vóór resultaatbestemming)

(in miljoenen euro's)

31 december 2018

31 december 2017

   

Financiële vaste activa

3.616

3.476

   

Totaal activa

3.616

3.476

   

Eigen vermogen

  

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

Overige reserves

2.170

2.149

Herwaarderingsreserve deelnemingen

61

61

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

281

222

Wettelijke reserve omrekenverschillen

-14

-14

Resultaat over de verslagperiode

106

46

 

3.616

3.476

   

Totaal passiva

3.616

3.476