Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening

De in de toelichting opgenomen bedragen zijn in miljoenen euro’s, tenzij anders is aangegeven.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

(in miljoenen euro's)

2018

2017*

Stand per 1 januari

3.476

3.509

Effect stelselwijziging pensioenen

-

2

Aanpassing als gevolg van IFRS 9

45

-

Herziene stand per 1 januari

3.521

3.511

Resultaataandeel

106

46

Uitgekeerd dividend over voorgaande verslagperiode

-8

-79

Overige mutaties

-3

-2

Stand per 31 december

3.616

3.476

Eigen vermogen

Overige reserves

(in miljoenen euro's)

Afdekkings- reserve

Reële waarde reserve

Actuariële reserve

Algemene reserve

Totaal overige reserves

 

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

 

Herwaarderings- reserve deelnemingen

 

Wettelijke reserve omrekenings- verschillen

Stand per 1 januari 2017

-7

-

29

2.079

2.101

 

167

 

30

 

-11

Effect stelselwijziging pensioenen

  

-30

37

7

   

-9

  

Herziene stand per 1 januari 2017

-7

-

-1

2.116

2.108

 

167

 

21

 

-11

            

Mutaties herwaarderingsreserves

3

-

1

 

4

   

-

 

-3

Uitgekeerd dividend

   

-79

-79

      

Resultaat over voorgaande verslagperiode

   

212

212

      

Overige mutaties

   

-96

-96

 

55

 

40

  
 

3

-

1

37

41

 

55

 

40

 

-3

            

Stand per 31 december 2017

-4

-

-

2.153

2.149

 

222

 

61

 

-14

Aanpassing naar aanleiding van toepassing IFRS 9

 

45

  

45

      

Stand per 1 januari 2018

-4

45

-

2.153

2.194

 

222

 

61

 

-14

            

Mutaties herwaarderingsreserves

-3

-

-

 

-3

   

-

  

Uitgekeerd dividend

   

-8

-8

      

Resultaat over voorgaande verslagperiode

   

46

46

      

Overige mutaties

  

-

-59

-59

 

59

    
 

-3

-

-

-21

-24

 

59

 

-

 

-

            

Stand per 31 december 2018

-7

45

-

2.132

2.170

 

281

 

61

 

-14

De wettelijke reserve is gevormd voor ontwikkelingskosten van software. De herwaarderingsreserve is gevormd voor rechtstreekse vermogensmutaties in joint ventures en voor niet uitkeerbaar gedeelte van het eigen vermogen van NS Insurance. De wettelijke reserve omrekeningsverschillen omvat alle koersverschillen op vreemde valuta die ontstaan door de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse activiteiten, evenals door de omrekening van verplichtingen waarmee de netto-investering van de vennootschap in een buitenlandse groepsmaatschappij is afgedekt.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De NV Nederlandse Spoorwegen en geconsolideerde deelnemingen hebben, anders dan vermeld in noot 30, geen claims ontvangen die niet op een adequate manier in de balans zijn verwerkt.

Zowel NV Nederlandse Spoorwegen als de Nederlandse dochterondernemingen zijn voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NV Nederlandse Spoorwegen. Dientengevolge is NV Nederlandse Spoorwegen hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de in de fiscale eenheid opgenomen dochterondernemingen.

Belangrijkste deelnemingen

NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep NV. NS Groep NV is de enige dochteronderneming van NV Nederlandse Spoorwegen. Voor een overzicht van de deelnemingen wordt verwezen naar noot 31.

Utrecht, 21 februari 2019

Raad van commissarissen

Raad van bestuur

De heer G.J.A. van de Aast
Voorzitter

De heer R.H.L.M. van Boxtel
President-directeur

Mevrouw M.E. van Lier Lels

De heer H.L.L. Groenewegen
Directeur Financiën

De heer J.J.M. Kremers

Mevrouw S.M. Zijderveld
Directeur Risicobeheersing

De heer P. Rosenmöller

Mevrouw M.E.F. Rintel
Directeur Operatie

Mevrouw J.L. Stuijt

De heer T.B. Smit
Directeur Commercie & Ontwikkeling

De heer W.J. van der Feltz