1) Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

De overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(in miljoenen euro's)

30 juni 2019

31 december 2018

Tot de vaste activa behorende overige financiële activa

  

Belang in aandelen

84

81

Belang in obligaties

33

28

Leningen en vorderingen

6

6

Financiële leases

31

41

Commodity derivaten

5

2

Overige financiële vaste activa

1

1

Totaal

160

159

De in de balans opgenomen boekwaarden van financiële activa en verplichtingen wijken niet materieel af van de reële waarde. Het belang in aandelen, obligaties en commodity derivaten staan tegen reële waarde gewaardeerd.