Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht Eigen Vermogen over het eerste halfjaar van 2019

(in miljoenen euro's)

Geplaatst
aandelen
kapitaal

Overige
reserves

Ingehouden
winsten

Totaal

Minder-
heids-
belang

Totaal
eigen
vermogen

       

Stand per 1 januari 2018

1.012

42

2.467

3.521

1

3.522

       

Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode

      

Resultaat over de verslagperiode

  

19

19

2

21

Niet-gerealiseerde resultaten

 

6

 

6

3

9

Totaalresultaat over de verslagperiode

0

6

19

25

5

30

       

Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen

      

Overige mutaties

 

-12

13

1

 

1

Dividend aan aandeelhouders

  

-8

-8

 

-8

 

0

-12

5

-7

0

-7

       

Stand per 30 juni 2018

1.012

36

2.491

3.539

6

3.545

       

(in miljoenen euro's)

Geplaatst
aandelen
kapitaal

Overige
reserves

Ingehouden
winsten

Totaal

Minder-
heids-
belang

Totaal
eigen
vermogen

       

Stand per 31 december 2018

1.012

39

2.565

3.616

11

3.627

Aanpassing naar aanleiding van toepassing IFRS 16

 

-3

-31

-34

-1

-35

Stand per 1 januari 2019

1.012

36

2.534

3.582

10

3.592

       

Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode

      

Resultaat over de verslagperiode

  

90

90

4

94

Niet-gerealiseerde resultaten

 

9

 

9

1

10

Totaalresultaat over de verslagperiode

0

9

90

99

5

104

       

Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen

      

Overige mutaties

 

5

-5

0

 

0

Dividend aan aandeelhouders

  

-37

-37

 

-37

 

0

5

-42

-37

0

-37

       

Stand per 30 juni 2019

1.012

50

2.582

3.644

15

3.659