Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar van 2019

 

eerste halfjaar

(in miljoenen euro's)

2019**

2018*

   

Resultaat over de verslagperiode

94

21

Aanpassingen voor:

  

Afschrijvingen

384

176

Bijzondere waardeverminderingen

0

0

Overige mutaties

21

5

 

499

202

Mutatie werkkapitaal en overige posten

-208

238

 

291

440

Betaalde financieringslasten en betaalde winstbelasting

-34

-26

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

257

414

Ontvangen financieringsbaten

4

7

Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

4

15

Verwerving van (im)materiële vaste activa

-319

-349

Verwerving van vastgoedbeleggingen

-1

0

Vervreemding van (im)materiële vaste activa

11

194

Ontvangsten/Betalingen voor overige beleggingen

0

0

Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen

9

1

Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen

-20

-11

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

-312

-143

Nettokasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

-55

271

Aflossing van opgenomen leningen

-121

-222

Aflossing van leaseverplichtingen

-153

0

Opname van leningen en overige financiële verplichtingen

250

300

Betaald dividend

-37

-8

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

-61

70

   

Netto-toename (-afname) geldmiddelen en kasequivalenten

-116

341

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

906

565

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

5

1

Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni

795

907

  • * Aangepast voor de stelselwijziging spoorwegpensioenregelingen Verenigd Koninkrijk, zoals toegelicht in de grondslagen.
  • ** De Groep heeft IFRS 16 toegepast vanaf 1 januari 2019, met toepassing van de aangepaste retrospectieve benadering. Daarom is het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 als een aanpassing in de openingsbalans op 1 januari 2019 verwerkt, zonder aanpassing van vergelijkende informatie, zoals opgenomen in de algemene toelichting.