Geconsolideerd mutatie overzicht van het eigen vermogen

(in miljoenen euro's)

Geplaatst kapitaal

Overige reserves

Ingehouden winsten

Totaal

Minderheids- belang

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2017

1.012

35

2.464

3.511

-

3.511

Effect stelselwijziging pensioenen

 

-39

37

-2

 

-2

Herziene stand per 1 januari 2017

1.012

-4

2.501

3.509

-

3.509

       

Resultaat

  

46

46

1

47

Niet-gerealiseerde resultaten

 

1

 

1

 

1

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

1

46

47

1

48

       

Dividend aan aandeelhouders

  

-79

-79

-

-79

Overig

 

-

-1

-1

 

-1

       

Stand per 31 december 2017

1.012

-3

2.467

3.476

1

3.477

Aanpassing naar aanleiding van toepassing IFRS 9

 

45

-

45

-

45

Stand per 1 januari 2018

1.012

42

2.467

3.521

1

3.522

       

Resultaat

  

106

106

10

116

Niet-gerealiseerde resultaten

 

-3

 

-3

-

-3

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

-3

106

103

10

113

       

Dividend aan aandeelhouders

  

-8

-8

-

-8

Overig

 

-

-

-

-

-

       

Stand per 31 december 2018

1.012

39

2.565

3.616

11

3.627