Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018

(in miljoenen euro's)

2018

2017*

 

Resultaat over de verslagperiode

116

47

 

Aanpassingen voor:

  
 

Winstbelasting

65

5

 

Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-14

-18

11, 12, 13

Afschrijvingen

361

354

11, 12, 13

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming ervan

-

15

 

Nettofinancieringsresultaat

14

5

 

Mutatie voorzieningen

18

41

15, 23

Mutatie financiële vaste activa (exclusief latente belastingposities)

-

-

 

Mutatie langlopende verplichtingen niet resulterend in kasstromen

-31

-25

 

Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten

-39

-39

  

374

338

    
 

Mutatie voorraden

-8

-21

 

Mutatie debiteuren en overige vorderingen

-142

62

 

Mutatie kortlopende verplichtingen

629

-263

 

Mutaties werkkapitaal

479

-222

    
 

Betaalde financieringslasten

-17

-22

 

Betaalde winstbelastingen

-15

-151

  

-32

-173

    
 

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

937

-10

    
 

Ontvangen financieringsbaten

5

8

15

Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

14

22

 

Vervreemding (verwerving) van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten (verworven) geldmiddelen

-

-13

11, 13

Verwerving van (im)materiële vaste activa

-898

-612

12

Verwerving van vastgoedobjecten

-

-7

 

Ontvangsten (betalingen) overige beleggingen

-

-

 

Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen

-33

-11

15, 23

Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen

30

157

11, 12, 13

Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten

228

1

    
 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-654

-455

    
 

Netto kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

283

-465

    
 

Aflossing van opgenomen leningen

-431

-121

 

Opname leningen

504

496

 

Betaald dividend

-8

-79

    
 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

65

296

    
 

Netto toename geldmiddelen en kasequivalenten

348

-169

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

565

709

 

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

-3

-9

 

Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

-4

34

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december

906

565

  • * aangepast voor de stelselwijziging spoorwegpensioenregelingen Verenigd Koninkrijk, zoals toegelicht in Sectie 1.