Kerncijfers

 

1e halfjaar

1e halfjaar

in miljoenen euro's

2019**

2018*

Winst- en verliesrekening

  

Opbrengsten

3.156

2.871

Bedrijfslasten

-3.036

-2.837

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

120

34

   

Nettoresultaat toe te rekenen aan de aandeelhouder van de vennootschap

90

19

   
 

30 juni 2019**

30 juni 2018

Balans

  

Balanstotaal

8.611

6.672

Eigen Vermogen

3.659

3.545

Werkkapitaal [1]

-894

-775

   
 

1e halfjaar

1e halfjaar

 

2019**

2018*

Kasstroom

  

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

257

414

Investeringen in (im)materiele vaste activa

319

349

   

Overige kerncijfers [2]

  

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / bedrijfsopbrengsten (ROS, in %)

3,8%

1,2%

Aantal medewerkers (in fte ultimo)

33.557

33.258

Reizigerspunctualiteit (NB. % reizigers dat met minder dan 5 min. vertraging aankwam, waarvan de trein reed en aansluitingen gehaald werden)

92,9%

93,1%

Algemeen klantoordeel (% reizigers dat NS een zeven of hoger geeft)

88%

84%

  • 1 Werkkapitaal: Vlottende activa (excl. Geldmiddelen) -/- Kortlopende verplichtingen (excl. Leningen en Voorzieningen).
  • 2 Op www.ns.nl/over-ns/de-spoorsector/verantwoording.html vindt u onder ‘klantoordelen en prestaties’ meer informatie over het eerste halfjaar van 2019 en de belangrijkste indicatoren. Zie www.ns.nl/jaarverslag voor het halfjaarbericht en de belangrijkste (financiële) gegevens.
  • * Aangepast voor de stelselwijziging spoorwegpensioenregelingen Verenigd Koninkrijk, zoals toegelicht in de grondslagen van het halfjaarbericht 2019.
  • ** De Groep heeft IFRS 16 toegepast vanaf 1 januari 2019, met toepassing van de aangepaste retrospectieve benadering. Daarom is het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 als een aanpassing in de openingsbalans op 1 januari 2019 verwerkt, zonder aanpassing van vergelijkende informatie, zoals opgenomen in de algemene toelichting van het halfjaarbericht 2019.