Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar eindigend op 30 juni 2019 NV Nederlandse Spoorwegen

  

eerste halfjaar

(in miljoenen euro's)

Toelichting

2019**

2018*

    

Opbrengsten

6)

3.156

2.871

Bedrijfslasten

 

-3.039

-2.843

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

 

3

6

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

 

120

34

Nettofinancieringsresultaat

 

-25

-7

Resultaat voor winstbelastingen

 

95

27

Winstbelasting

7)

-1

-6

Resultaat over de verslagperiode

 

94

21

    

Toe te rekenen aan:

   

De aandeelhouder van de vennootschap

 

90

19

Minderheidsbelang

 

4

2

Resultaat over de verslagperiode

 

94

21

  • * Aangepast voor de stelselwijziging spoorwegpensioenregelingen Verenigd Koninkrijk, zoals toegelicht in de grondslagen.
  • ** De Groep heeft IFRS 16 toegepast vanaf 1 januari 2019, met toepassing van de aangepaste retrospectieve benadering. Daarom is het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 als een aanpassing in de openingsbalans op 1 januari 2019 verwerkt, zonder aanpassing van vergelijkende informatie, zoals opgenomen in de algemene toelichting.