De strategie van Abellio

De strategie van Abellio is erop gericht bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van NS en berust op drie pijlers: earn/verdienen, learn/leren en prepare/voorbereiden, en wel zo dat het risico van haar activiteiten in het buitenland en de resultaten die hiermee worden gerealiseerd effectief worden beheerst, mede door een portfoliobenadering. Vanwege de opgedane ervaring in deze markten en het rendement dat NS wil realiseren en heeft gerealiseerd, zullen de Nederlandse reizigers voordeel hebben van de activiteiten van Abellio in het buitenland.

Prepare/voorbereiden

In het begin van het millennium besloot NS de gedereguleerde spoormarkt te betreden om zich op de liberalisering van de Europese markten voor te bereiden, in overeenstemming met wetgeving zoals het Vierde Spoorwegpakket van de EU. Sindsdien heeft Abellio een sterke positie verworven in het Verenigd Koninkrijk en op de regionale spoormarkt in Duitsland. Tegelijkertijd zijn andere Europese spoorwegondernemingen, zoals DB en SNCF, actief op de Nederlandse OV-markt. NS heeft een duidelijke focus op de belangrijkste spoormarkten in Noordwest-Europa en ontwikkelt via Abellio een sterke positie op de Europese markt. Daarnaast zoekt NS mogelijkheden die een bijdrage leveren aan het openbaar vervoer voor reizigers in Nederland, bijvoorbeeld door grensoverschrijdende verbindingen te realiseren samen met Abellio Duitsland (zoals Arnhem-Düsseldorf).

Learn/leren

NS leert van de ervaringen die Abellio opdoet met haar activiteiten in een zeer concurrerende en commerciële omgeving. Tegelijkertijd gebruikt Abellio best practices uit Nederland in biedingen en bij exploitatie in het buitenland. Dit betekent dat zowel NS als Abellio leren van de ervaringen die met aanbestedingen en de exploitatie van concessies worden opgedaan.

Earn/verdienen

Abellio streeft ernaar positieve, duurzame financiële resultaten te behalen door risico's effectief te beheersen en investeringen voor NS op een acceptabel niveau te houden. Het uiteindelijke doel is om een gevarieerd portfolio van langdurige inkomstenbronnen op te bouwen en solide resultaten te realiseren.

Groeistrategie

Alle concessies van Abellio in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zullen naar verwachting gedurende de contractperiode winst opleveren. Dat is het resultaat van onze doelgerichte aanpak om groei te bewerkstelligen en een effectief evenwicht tussen risico en resultaat te realiseren op basis van een portfolio van concessies. In het Verenigd Koninkrijk worden concessies voor reizigersvervoer aanbesteed als nettocontracten. Dat houdt in dat het risico van reizigersopbrengsten voor rekening komt van de vervoerder en dat eventuele subsidies worden berekend op basis van de kosten na aftrek van de inkomsten. In Duitsland worden de meeste concessies voor reizigersvervoer aanbesteed als brutocontracten. Het risico van reizigersopbrengsten komt dan voor rekening van de aanbestedende vervoersautoriteit en ontvangen subsidies zijn gebaseerd op de brutokosten van het contract.

Risicokapitaal

In 2018 heeft Abellio gewerkt binnen het kader voor risicokapitaal dat in 2016 is overeengekomen met het Nederlandse ministerie van Financiën en NS. Binnen dit kader kunnen NS en Abellio buitenlandse activiteiten ontwikkelen waarbij aanvaardbare risico's en resultaten in evenwicht zijn. Het kader bepaalt hoeveel risicokapitaal kan worden geïnvesteerd in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Buitenlandse concessies brengen net als Nederlandse activiteiten (financiële) risico's met zich mee.
De Nederlandse Staat als aandeelhouder, vertegenwoordigd door het ministerie van Financiën, is met NS regels overeengekomen om de financiële exposure in buitenlandse activiteiten te beperken. Dit betekent in essentie dat er een bovengrens geldt voor het risicokapitaal dat NS als moederbedrijf van Abellio mag toewijzen aan de buitenlandse activiteiten van Abellio. Deze grens ligt op € 500 miljoen voor geïnvesteerd kapitaal en reguliere garanties. Het totale bedrag aan geïnvesteerd kapitaal en reguliere garanties bedroeg € 451 miljoen op 31 december 2018. Een aanvullend limiet van € 500 miljoen geldt voor de biedingen in het Verenigd Koninkrijk voor specifieke garanties van het moederbedrijf die de concessieverlener vereist van de uiteindelijke aandeelhouder. Deze garanties kunnen worden gezien als een voorwaardelijke kapitaalstorting die kan worden opgenomen in de vorm van achtergestelde aandeelhoudersleningen om investeringen in de concessie te ondersteunen en de vereiste liquiditeitsratio's te behouden. Aan het begin van een concessie zijn geen kapitaalstortingen of investeringen in eigen vermogen vereist. De totale garanties van NS bedroegen € 326 miljoen op 31 december 2018, waarvan € 64 miljoen is opgenomen in de vorm van aandeelhoudersleningen.