2019 en verder

We blijven focus houden op de operationele prestaties op het spoor nadat we de afgelopen jaren een belangrijke verbetering hebben gerealiseerd op onze belangrijkste kpi’s, zoals klanttevredenheid en punctualiteit. Het is dus belangrijk onze prestaties op een hoog niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast blijven we investeren in verbeteringen voor de reiziger, zoals nieuwe treinen, modernisering van treinen, renovaties en verbeteringen op en rondom de stations en in het verder verbeteren en versnellen van de deur-tot-deurreis voor de reiziger, zoals OV Fiets en inzicht in de totale reis voor de reiziger. Hiervoor hebben we een groot investeringsprogramma lopen, ook om de verwachte groei van de mobiliteit en het aantal reizigers op te vangen. 

Door de instroom van nieuwe treinen en overige investeringen welke nodig zijn om de verwachte groei in reizigers op te vangen, zullen de vaste kosten de komende jaren verder stijgen . De stijging in de kosten zal deels worden opgevangen door de verwachte omzetgroei maar ook zullen diverse resultaatverbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd. Het resultaat zal de komende jaren nog verder moeten verbeteren om alle voorziene investeringen zelfstandig te kunnen blijven financieren. Naast het hoog houden van de operationele prestaties zullen we onze focus versterken op verdere procesverbeteringen en het slim inzetten van data ter ondersteuning hiervan als hefboom om tot verdere resultaatverbetering te komen, naast de beheersing van kosten van overhead en indirecte kosten. Daarnaast brengt de Brexit en de discussie met de DfT over het afrekenmechanisme CLE voor onze concessie Greater Anglia onzekerheid met zich mee voor onze verwachte resultaatontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk. Een gezonde financiële huishouding heeft dus de volle aandacht.

Chroom-6/tROM

Op donderdag 31 januari 2019 heeft het RIVM de resultaten gepresenteerd van het onderzoek Chroom-6 bij het re-integratieproject tROM in Tilburg. In het Tilburgse project tROM werkten tussen 2004 en 2011 uitkeringsgerechtigden aan onder andere NS-treinen en museumtreinen in de toenmalige werkplaats van NedTrain Tilburg. Het RIVM heeft onderzoek uitgevoerd, waaraan NS haar medewerking heeft verleend. Een onafhankelijke commissie heeft aan de hand van de onderzoeksresultaten conclusies getrokken en adviezen geformuleerd. De commissie heeft stevige conclusies getrokken, ook over de rol van NS in het Tilburgse project. De gemeente Tilburg, NS en het Spoorwegmuseum hebben volgens de commissie allemaal steken laten vallen. Begin februari 2019 hebben partijen bekendgemaakt dat zij gezamenlijk en elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid tot een regeling komen. Om op deze manier zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden aan de betrokkenen.
NS heeft haar aandeel in de verwachte kosten voorzien per 31 december 2018.
Verder doet Politie in opdracht van het Openbaar Ministerie op dit moment strafrechtelijk onderzoek, waarbij NedTrain als één van de verdachten is aangemerkt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op dit moment onzeker.

IFRS 16 leasing

Met ingang van 1 januari 2019 moeten alle leasecontracten op de balans worden verantwoord. De huurpenningen worden dan vervangen door afschrijvingskosten en rentekosten. De toepassing van de richtlijn zal met ingang van 2019 naar verwachting leiden tot een balansverlenging van € 1,8 miljard. Het bedrijfsresultaat 2019 zal circa € 42 miljoen hoger zijn en het resultaat voor belastingen ruim € 7 miljoen lager, door een hogere rentelast.