NS en belastingen

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Belastingen vormen de primaire bron van inkomsten voor overheden. Met deze inkomsten worden algemene voorzieningen bekostigd. Voor NS zijn deze algemene voorzieningen van groot belang. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de railinfrastructuur. NS is van mening dat zij de plicht heeft om maatschappelijk verantwoord met belastingen om te gaan.

Uitgangspunten fiscaal beleid

Vanuit haar plicht om maatschappelijk verantwoord met belastingen om te gaan, is het uitgangspunt dat NS in overeenstemming handelt met (fiscale) wet- en regelgeving en daarbij rekening houdt met doel en de strekking van de wet. Dit betekent dat de letterlijke tekst van de belastingwet niet alleen doorslaggevend is. Verantwoord met belasting omgaan, betekent ook dat geen structuren worden opgezet waarvan belastingbesparing het hoofddoel is. Transacties worden aangegaan wanneer deze een reëel commercieel doel dienen. Dit is het geval indien de fiscale gevolgen van dergelijke transacties evenredig zijn aan de commerciële gevolgen, zowel in kwalitatieve zin (qua complexiteit) als in kwantitatieve zin (qua financiële impact).
NS is een organisatie met een prominente rol in de Nederlandse samenleving waarvan alle aandelen in handen zijn van de Staat der Nederlanden. Het zijn van staatsdeelneming brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee.
Voor de bedrijfsactiviteiten waarbij NS in concurrentie treedt met andere marktpartijen, is van belang dat een gelijk speelveld wordt gewaarborgd. Bijvoorbeeld bij het bieden op een vervoersconcessie die in concurrentie wordt uitgegeven, moet NS, gegeven de andere marktpartijen, in staat zijn een bod in te dienen dat aantrekkelijk genoeg is om de concessie te kunnen winnen. Omdat belastingen onderdeel zijn van de operationele kosten van concessies, wordt er zorgvuldig naar deze kosten gekeken. Enerzijds om er zeker van te zijn dat aan de geldende belastingwetgeving wordt voldaan en anderzijds om gebruik te maken van belastingfaciliteiten, bijvoorbeeld voor onderzoek en ontwikkeling of duurzame investeringen.

Relatie met belastingautoriteiten

NS hecht belang aan een goede relatie met de belastingautoriteiten in alle landen waar zij actief is. Zo heeft NS in 2010 in Nederland een handhavingsconvenant met de Belastingdienst gesloten.
Deze overeenkomst maakt het zogenoemde horizontaal toezicht tussen NS en de Belastingdienst mogelijk. De kerntermen daarbij zijn: vertrouwen, begrip en transparantie. Onder het convenant overlegt NS met de Belastingdienst over standpunten waarover verschil van inzicht zou kunnen ontstaan. Doel is om zoveel mogelijk te werken in de actualiteit zodat NS voortdurend duidelijkheid heeft over haar belastingpositie. NS overlegt op kwartaalbasis met de Belastingdienst.
Ook in het buitenland benadert NS belastingaangelegenheden proactief. Bij onzekerheden worden de belastingautoriteiten benaderd zodat over belangrijke onderwerpen overeenstemming kan worden bereikt. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Abellio bijvoorbeeld een Customer Compliance Manager (CCM) bij HMRC, waarmee Abellio in de actualiteit wenst te overleggen.

Governance

De Raad van Bestuur heeft het totaaloverzicht over de belastingaangelegenheden van NS. De binnen NS aanwezige organisatie is er op gericht dat alle belangrijke beslissingen rond belastingaangelegenheden door de fiscale afdeling worden beoordeeld en dat NS in alle landen aan haar belastingverplichtingen voldoet.
De fiscale afdeling van NS is adviseur en coördinator op belastinggebied richting de Raad van Bestuur, de bedrijfsonderdelen en de Belastingdienst in Nederland. Daarnaast is de afdeling het aanspreekpunt voor belastingaangelegenheden voor andere interne en externe stakeholders. Buiten Nederland lopen de contacten van de fiscale afdeling met belastingautoriteiten doorgaans via de lokale dochtervennootschappen. De fiscale afdeling rapporteert aan de financieel directeur van NS. De fiscale afdeling maakt regelmatig gebruik van externe belastingadviseurs. Dit gebeurt om een second opinion te krijgen over belangrijke fiscale vraagstukken, gebruik te maken van specialistische kennis, een beter begrip te krijgen van nieuwe belastingwetgeving en assistentie te verkrijgen bij het opzetten en aanpassen van fiscale beheersprocessen.
Abellio en NS Financial Services beheren hun lokale fiscale verplichtingen via hun financiële afdelingen en schakelen waar nodig externe adviseurs in voor fiscale compliance en land-specifieke fiscale vraagstukken. Met name wanneer er sprake is van een ingewikkeld issue of van grote onzekerheid rond een issue, worden externe adviseurs ingeschakeld om te assisteren. De Board van respectievelijk Abellio in het Verenigd Koninkrijk, Abellio in Duitsland en NS Financial Services heeft het totaaloverzicht over de belastingaangelegenheden in het betreffende land en zorgt voor regelmatige communicatie en afstemming met de Raad van Bestuur en de fiscale afdeling van NS.

Mate van acceptatie van belastingrisico’s en risicobeheer

NS streeft er naar om tijdig juiste en volledige aangiften in te dienen en de belasting tijdig te betalen. Gezien de omvang van de activiteiten en daaruit voortvloeiende fiscale verplichtingen, ontstaan er echter onvermijdelijk gangbare fiscale risico’s in de processen. NS streeft ernaar dergelijke risico’s proactief te identificeren en te beheersen. Daarnaast monitort NS de opzet, het bestaan en de werking van de beheersingsprocessen, conform het beleid en de procedures op het gebied van risicomanagement.
Voor een achttal thema’s heeft de Raad van Bestuur van NS haar risicobereidheid gedefinieerd. Fiscale risico’s worden geschaard onder de thema’s ‘Integriteit & Compliance’ en ‘Reputatie’. Voor beide thema’s is de risicobereidheid vastgesteld op ‘mijdend’. Dit wordt ook passend geacht in relatie tot de plicht van NS om verantwoord met belastingen om te gaan.
De risico’s (waaronder de fiscale risico’s) worden door NS vastgelegd in een risicoregister, dat periodiek wordt besproken door de Raad van Bestuur. Per risico wordt tevens aangegeven wat de beheersmaatregelen zijn.

Transparantie

NS is transparant over haar belastingpositie. In het jaarverslag wordt per land aangegeven hoeveel vennootschapsbelasting, loonheffingen en btw NS betaalt. Ook wordt in de jaarrekening de effectieve belastingdruk voor de vennootschapsbelasting vermeld en worden de latente belastingvorderingen en -verplichtingen in detail uitgewerkt. 

Over de leaseactiviteiten

NS heeft in het verleden ervoor gekozen om de leaseactiviteiten onder te brengen in Ierland via NS Financial Services. Aangezien het Nederlandse hoofdrailnet onderhands aan NS is gegund, worden vanaf 2015 nieuwe treinen voor het hoofdrailnet niet langer vanuit Ierland geleased. Daarnaast is afgesproken dat de Ierse leaseportefeuille van bestaande treinen in gebruik op het hoofdrailnet wordt afgebouwd. Inmiddels is dit versneld gebeurd en is het materieel uit Ierland overgedragen aan het Nederlandse bedrijf.
Omdat de bedrijfseconomische overwegingen voor het leasen van treinen in Nederland niet zijn veranderd, heeft NS een Nederlands leasebedrijf in de groep waar de treinen voor het hoofdrailnet nu zijn ondergebracht. De verwachting is dat de Ierse dochter in de loop van 2019 geen activiteiten meer exploiteert waarna deze entiteit geliquideerd zal worden.
Onderdeel van de afspraken met het ministerie van Financiën is dat nieuwe treinen voor aanbestedingen voor decentrale lijnen in Nederland die NS vanaf 2015 indient, vanuit Nederland worden aangeschaft. Daarnaast is voor buitenlandse activiteiten met de aandeelhouder afgesproken dat het uitgangspunt is dat belasting daar betaald wordt waar de concessie zich bevindt. Met de bijna voltooide afbouw van de Ierse dochter handelt NS volledig conform deze uitgangspunten.