Arbeidsveiligheid

Als het gaat om veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, is onze ambitie dat ongevallen worden voorkomen en medewerkers na het werk even gezond thuiskomen als dat ze het werk zijn begonnen, zowel fysiek als mentaal. In 2018 heeft NS een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Daarmee zijn alle potentiële veiligheidsrisico’s op het gebied van arbeidsveiligheid in kaart gebracht. De aandachtspunten nemen we op in een plan van aanpak om ze op te lossen.
KPMG heeft een NS-brede veiligheidscultuurmeting uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten hebben we een monitoringsdashboard ontwikkeld waarmee we veiligheidsprocessen kunnen monitoren. Zo kunnen we vaststellen of we compliant zijn en de gewenste veiligheidsdoelen behalen. NS wil zo de beheersbaarheid van de veiligheidsprocessen vergroten en de veiligheidscultuur positief beïnvloeden.

Betrokkenheid van directie en management

Directie en management zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Daarom zijn zij intensief betrokken bij het arbeidsveiligheidsbeleid. Door geplande safetywalks worden vanaf de raad van bestuur persoonlijke gesprekken met medewerkers over veiligheid en gezondheid gevoerd in de eigen werkomgeving van de medewerkers. Verder heeft de COR ingestemd met het arbeidsomstandighedenbeleid van NS, de RI&E-structuur is hierop afgestemd. Ook zijn wetswijzigingen vanuit de nieuwe Arbowet voor de verplichte datum 1 juli 2018 gerealiseerd.

Chroom-6

Op donderdag 31 januari 2019 heeft het RIVM de resultaten gepresenteerd van het onderzoek Chroom-6 bij het re-integratieproject tROM in Tilburg. In het Tilburgse project tROM werkten tussen 2004 en 2012 uitkeringsgerechtigden aan onder andere NS-treinen en museumtreinen in de toenmalige werkplaats van NedTrain Tilburg. Het RIVM heeft onderzoek uitgevoerd, waaraan NS haar medewerking heeft verleend. Een onafhankelijke commissie heeft aan de hand van de onderzoeksresultaten conclusies getrokken en adviezen geformuleerd. De commissie heeft stevige conclusies getrokken, ook over de rol van NS in het Tilburgse project. De gemeente Tilburg, NS en het Spoorwegmuseum hebben volgens de commissie allemaal steken laten vallen. Begin februari 2019 hebben partijen bekendgemaakt dat zij gezamenlijk en elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid tot een regeling komen. Om op deze manier zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden aan de betrokkenen.
Afgelopen jaar hebben we diverse verbeterstappen gezet vanuit de programma's Chroom-6/Gevaarlijke stoffen. Het programma Chroom-6 was behalve op het veilig uitvoeren van huidige werkzaamheden ook gericht op het onderzoeken van arbeidsomstandigheden van NS-medewerkers in het verleden. Dit onderzoek wordt door het RIVM uitgevoerd. Het programma Gevaarlijke stoffen richt zich op veilig werken met gevaarlijke stoffen in het algemeen en voldoen aan arbo- en milieuwetgeving. Meer informatie over Chroom-6 staat hier.

Fysieke ongevallen

Om de ongevallenmonitoring te verbeteren en het arbobeleid beter in te vullen rapporteert NS voor fysieke ongevallen de Total Recordable Rate (TRR). De TRR kwam uit op 5,3 (2017: 5,0). Het gaat daarbij om ongevallen met verzuim, inclusief de ongevallen waar vervangende werkzaamheden mogelijk waren, uitgedrukt in aantallen per miljoen gewerkte uren. Ongevallen als gevolg van agressie zijn hierin niet opgenomen.