Verkorte geconsolideerde balans eindigend op 30 juni 2019

(in miljoenen euro's)

Toelichting

30 juni 2019*

31 december 2018

    

Activa

   

Materiële vaste activa

 

4.137

3.979

Vastgoedobjecten

 

137

151

Immateriële vaste activa

 

438

416

Gebruiksrecht vaste activa

 

1.625

0

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

 

16

17

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

1)

160

159

Uitgestelde belastingvorderingen

 

201

196

Totaal vaste activa

 

6.714

4.918

    

Voorraden

 

172

169

Debiteuren en overige vorderingen

 

910

830

Te vorderen winstbelasting

 

20

16

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

795

906

Activa aangehouden voor verkoop

 

0

191

Totaal vlottende activa

 

1.897

2.112

Totaal activa

 

8.611

7.030

    

Eigen vermogen en verplichtingen

   

Totaal eigen vermogen

2)

3.659

3.627

Aan komende jaren toe te rekenen baten

 

253

275

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

3)

694

696

Leaseverplichtingen

3)

1.495

44

Personeelsbeloningen

 

30

30

Voorzieningen

 

125

119

Overlopende posten

 

37

42

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

48

48

Totaal langlopende verplichtingen

 

2.682

1.254

    

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

3)

201

96

Leaseverplichtingen

3)

192

2

Verschuldigde winstbelasting

 

7

12

Crediteuren en overige schulden

 

1.354

1.315

Vooruitontvangen baten

 

443

694

Voorzieningen

 

73

24

Passiva aangehouden voor verkoop

 

0

6

Totaal kortlopende verplichtingen

 

2.270

2.149

Totaal verplichtingen

 

4.952

3.403

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

8.611

7.030

  • * De Groep heeft IFRS 16 toegepast vanaf 1 januari 2019, met toepassing van de aangepaste retrospectieve benadering. Daarom is het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 als een aanpassing in de openingsbalans op 1 januari 2019 verwerkt, zonder aanpassing van vergelijkende informatie, zoals opgenomen in de algemene toelichting.