Geconsolideerde balans per 31 december 2018

vóór resultaatbestemming 

(in miljoenen euro's)

31 december 2018

31 december 2017*

 

Activa

  

11

Materiële vaste activa

3.979

3.845

12

Vastgoedobjecten

151

170

13

Immateriële vaste activa

416

357

15

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

17

26

23

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

159

158

10

Latente belastingvorderingen

196

260

 

Totaal vaste activa

4.918

4.816

    

16

Voorraden

169

161

17

Debiteuren en overige vorderingen

830

648

 

Te vorderen winstbelasting

16

24

19

Geldmiddelen en kasequivalenten

906

565

18

Activa aangehouden voor verkoop

191

-

 

Totaal vlottende activa

2.112

1.398

    
 

Totaal activa

7.030

6.214

    
 

Eigen vermogen en verplichtingen

  

24

Eigen vermogen

  
 

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

 

Reserves

2.498

2.418

 

Onverdeeld resultaat

106

46

 

Kapitaal en reserves toekomend aan aandeelhouder

3.616

3.476

 

Minderheidsbelang derden

11

1

 

Eigen vermogen

3.627

3.477

    

28

Aan komende jaren toe te rekenen baten

275

314

25

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

740

551

29

Personeelsbeloningen

30

30

30

Voorzieningen

119

114

20

Overlopende posten

42

42

10

Latente belastingverplichtingen

48

59

 

Totaal langlopende verplichtingen

1.254

1.110

    

25

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

98

201

 

Verschuldigde winstbelasting

12

26

21

Crediteuren en overige schulden

1.315

1.105

22

Vooruitontvangen baten

694

246

29

Voorzieningen

24

49

18

Passiva aangehouden voor verkoop

6

-

 

Totaal kortlopende verplichtingen

2.149

1.627

 

Totaal verplichtingen

3.403

2.737

    
 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

7.030

6.214

  • * aangepast voor de stelselwijziging spoorwegpensioenregelingen Verenigd Koninkrijk, zoals toegelicht in Sectie 1.