HSL-aanbod

Omschrijving

Het risico dat in 2018 door drukke bezetting, complexiteit op de HSL-Zuid en/of het niet kunnen effectueren van getroffen maatregelen, niet conform afspraak wordt gepresteerd. De afspraak met IenW over de performance op de HSL-Zuid omvat zowel operationele performance als de introductie van nieuwe producten. Indien niet conform afspraak wordt gepresteerd zal de HSL-Zuid opnieuw aanbesteed worden en/of hiermee ‘gedreigd’ worden, wat de reputatie van NS schaadt.

Toelichting

De gemaakte afspraken tussen IenW en NS over de performance op de HSL-Zuid zijn bijzonder ambitieus, rekening houdend met de complexiteit en beperking van de infrastructuur en het rijdend NS-materieel. In 2018 zijn de Intercity Brussel en de Eurostar op de HSL-Zuid geïntroduceerd. Door vertraging in de ingebruikname van geplande douanefaciliteiten in Amsterdam en Rotterdam zijn reizigers genoodzaakt in Brussel over te stappen bij gebruik van de Eurostar. De sleutel voor ingebruikname van paspoortcontrole ligt bij de betrokken overheden. We zien dat de prestaties op de HSL-Zuid in 2018 in eerste instantie zijn verbeterd. Tussen april en oktober is als gevolg van de introductie van productstappen en een geplande update aan de software van de TRAXX-locomotieven een verwachte daling zichtbaar. De geplande verbetering naar aanleiding van nieuwe software vanaf oktober bleef uit, desondanks zijn de bodemwaarden over 2018 behaald. Hierdoor is de resterende bandbreedte minder groot dan door NS gewenst. De performance (kpi’s) op de HSL-Zuid is volatiel, van maand tot maand zijn er schommelingen zichtbaar en de prestaties op de HSL-Zuid blijven structureel achter bij die van het hoofdrailnet. Een externe analyse, uitgevoerd door Railistics en Triple Bridge, concludeert dat de HSL-Zuidcorridor na de productstappen in 2018 steeds voller raakt en het daarmee steeds lastiger wordt verstoringen op te vangen. IenW heeft in 2018 € 60 miljoen vrijgemaakt voor maatregelen op de korte en middellange termijn om de infrastructuur van de HSL-Zuid te verbeteren. Daarnaast hebben NS en ProRail in 2018 een langetermijnvisie voor de HSL-corridor opgesteld en aangeboden aan IenW. In deze visie hebben NS en ProRail een serie maatregelen uitgewerkt, met als doel om prestaties op de HSL-Zuid blijvend te verbeteren en op het niveau van het Hoofdrailnet te brengen. De complexiteit van de infrastructuur en reizigersgroei gecombineerd met de huidige volatiliteit van prestaties op de HSL-Zuid maakt dat met name het realiseren van de kpi Reizigerspunctualiteit HSL-Zuid 5 minuten in 2019 onder druk komt te staan.

Maatregelen

Door maximale inzet van zowel NS als ProRail, onder meer door een test- en validatieprogramma en een gecontroleerd en gefaseerd introductieproces is de verwachte prestatiedip beheerst. Verbetering middels een (noodzakelijke) software update is uitgebleven. In 2019 wordt alles op alles gezet om de software te verbeteren. Operationele prestaties blijven echter wisselend. Daarvoor is aandacht vanuit alle operationele kolommen van NS. Daarnaast blijven het verbeterprogramma en de verbeterteams actief om de prestaties continu te monitoren en zo goed en stabiel mogelijk te krijgen en extra maatregelen te treffen indien die noodzakelijk zijn en de verbetering in de operatie aan te jagen en te ondersteunen. Op langere termijn volgt de introductie van de Intercity Nieuwe Generatie.

Trend beheersing

De Intercity Brussel en de Eurostar zijn volgens planning op de HSL-Zuid geïntroduceerd. De structurele problematiek vraagt om een langere adem, het verbeteren van de prestaties op de HSL-Zuid heeft dan ook de volle aandacht van NS.