Bedrijfslasten

De bedrijfslasten van NS stegen met € 661 miljoen, van € 5.084 miljoen in 2017 naar € 5.745 miljoen in 2018, voornamelijk door hogere personeelskosten (€ 133 miljoen), hogere kosten van infraheffing en concessievergoeding (€ 350 miljoen) en hogere overige bedrijfslasten (€ 113 miljoen). De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de start van de nieuwe concessies in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Het kostenniveau in Nederland is met € 32 miljoen gedaald. Rekening houdend met bijzondere baten en lasten is het kostenniveau in Nederland vergelijkbaar met het niveau van 2017. Ondanks instroom van nieuwe treinen en de cao-stijging van de lonen met 2,3% zijn we in staat geweest het resultaat te verbeteren dankzij de omzetstijging en kostenreductie onder overhead en indirecten en productiviteitsverbeteringen binnen de diverse processen. Nu de belangrijkste prestatie-indicatoren en klanttevredenheid op orde zijn, krijgt het bedrijfsresultaat een hogere prioriteit, uiteraard met als randvoorwaarde dat de operationele prestaties op niveau blijven zodat we minimaal voldoen aan de concessie-afspraken met het ministerie van IenW en de verwachtingen van onze reizigers.

(in miljoenen euro’s)

2018

 

2017*

 
 

%

%

Lonen en sociale lasten

1.973

34

1.818

37

Overige personeelskosten

82

1

69

1

Inhuur personeel

111

2

146

3

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

361

7

369

7

Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

527

10

505

10

Geactiveerde productie eigen bedrijf

-154

-3

-161

-3

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

519

9

475

9

Infraheffing en concessievergoeding

1.280

22

930

18

Overige bedrijfslasten

1.046

18

933

18

Totaal bedrijfslasten

5.745

100%

5.084

100%

  • * Cijfers 2017 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

Lonen en salarissen

De lonen en sociale lasten zijn gestegen met € 155 miljoen, van € 1.818 miljoen in 2017 naar € 1.973 miljoen in 2018.

Voor Nederland, gecorrigeerd voor de in 2017 gerealiseerde verkoop van Qbuzz bedraagt de stijging 3%. Deze stijging is met name het gevolg van de cao-stijging (2,3%) per 1-10-2017 en 1-10-2018. Daarnaast hadden we te maken met een gering stijging van de sociale lasten en opslagen voor onregelmatige diensten. Het aantal gemiddelde fte’s van 18.734 is nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar. Tegenover de stijging van lonen en salarissen in Nederland, staat een daling van de kosten van inhuur van personeel zodat de gecombineerde stijging beperkt blijft tot 0,7%.
In het Verenigd Koninkrijk bedraagt de stijging van de lonen en salarissen € 142 miljoen, geschoond voor koerseffecten is dit 26%. Dit is het gevolg van de groei in de concessies. Het gemiddeld aantal fte’s is met 24,4% gestegen naar 12.936 fte’s. De stijging in lonen en salarissen en fte’s wordt grotendeels verklaard door de start van West Midlands in december 2017 (€ 156 miljoen en 2.430 gemiddelde fte’s). Het koerseffect bedraag € 6,9 miljoen en dempt de stijging in euro’s.
In Duitsland is de stijging in lonen en salarissen 47,3%, veroorzaakt door de start van de concessies DISA en RXX in december 2018 en volledige consolidatie van Westfalenbahn per december 2017. Het gemiddeld aantal fte is met 49% toegenomen tot 1.657 fte’s.

Infraheffing en concessievergoeding

De gebruiksvergoeding voor de railinfrastructuur (infraheffing en concessievergoeding) is in totaal met € 350 miljoen toegenomen naar € 1.280 miljoen. In Nederland steeg deze post met 3,4% naar € 394 miljoen (2017: € 381 miljoen). De kosten in het Verenigd Koninkrijk bedragen € 741 miljoen (2017: € 443 miljoen). Deze stijging wordt veroorzaakt door het eerste volledige jaar van de concessie West Midlands (€ 134 miljoen) en een stijging van de kosten infraheffing bij de concessie ScotRail (€ 86 miljoen). In Duitsland bedragen de kosten € 145 miljoen (2017: € 106 miljoen). De stijging met € 39 miljoen wordt veroorzaakt door de start van nieuwe concessies en de volledige consolidatie van WestfalenBahn

Overige posten

De overige bedrijfslasten zijn in 2018 met € 113 miljoen toegenomen, door met name hogere leasekosten van treinmaterieel bij Abellio UK (€ 97 miljoen) en Abellio Duitsland (€ 23 miljoen), veroorzaakt door groei binnen bestaande concessies en de start van nieuwe concessies.