Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten

Om onze ambities waar te maken, zijn een gezonde financiële positie en resultaat noodzakelijk. Investeringen moeten leiden tot voldoende rendement om zo de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Dat is ook in het publieke belang. De ontwikkeling van het onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten is een goede graadmeter om vast te stellen of het bedrijf in staat is met de bedrijfsactiviteiten een gezond rendement te realiseren. Het onderliggend resultaat toont het resultaat uit bedrijfsactiviteiten geschoond voor bijzondere posten.

(in miljoenen euro’s)

2018

2017*

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

195

57

Afwikkeling diverse claims

-4

14

Impairment stations en correctie afschrijvingskosten

0

30

CLE-mechanisme

21

-18

Boete ACM

0

41

Overige

-7

7

Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten

205

131

*) Waarvan onderliggend resultaat buitenlandse activiteiten

62

35

  • * Cijfers 2017 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

Het onderliggende bedrijfsresultaat stijgt in 2018 met € 74 miljoen naar € 205 miljoen (2017: € 131 miljoen). Correctie voor Central London Employement (CLE)-mechanisme betreft onze Greater Anglia-concessieovereenkomst met het ministerie van Transport (DfT) in het Verenigd Koninkrijk. Het CLE-mechanisme is bedoeld om te voorkomen dat externe economische factoren een effect hebben op reizigersopbrengsten en berust op een veronderstelde samenhang tussen groeiende werkgelegenheid in centraal Londen en stijgende reizigersopbrengsten. Het is echter inmiddels duidelijk dat deze samenhang niet bestaat, hoogstwaarschijnlijk doordat woon-werkverkeer verandert en de populariteit van thuiswerken groeit. Daardoor bestaat de kans dat Greater Anglia, evenals andere concessies in de omgeving van Londen, meer moet betalen aan het ministerie van Transport voor een veronderstelde sterke groei van reizigers en omzet, zonder dat hier daadwerkelijk meer reizigers en inkomsten tegenover staan. Momenteel wordt geprobeerd de CLE-kwestie op te lossen. De huidige uitkomsten van het CLE-mechanisme hebben een significante invloed op de toekomstige winstgevendheid van Greater Anglia. Voor de ACM-boete in het resultaat 2017 is hoger beroep aangetekend. De opgelegde boete is in 2017 voldaan en ten laste gebracht van het resultaat 2017. Aangezien de uitkomsten van de beroepsprocedure onzeker zijn en eventuele vorderingen op de ACM als gevolg van de uitkomsten van een beroepsprocedure niet voldoen aan het IFRS-criterium vrijwel zeker, heeft NS geen vordering opgenomen.

ROE

Het rendement op het eigen vermogen (ROE) is in 2018 toegenomen naar 3,0% (1,3% in 2017). Op basis van het onderliggend resultaat is de ROE toegenomen van 2,7% in 2017 naar 4,0% in 2018. NS streeft op langere termijn naar een normrendement op het geïnvesteerd vermogen zoals met de aandeelhouder, het ministerie van Financiën, is afgesproken. Het normrendement in combinatie met een gezonde financiële positie stelt NS in staat om zelfstandig haar financiering in de markt aan te trekken die nodig is om de investeringen te financieren. Het in 2018 behaalde rendement is nog onvoldoende en de financiële vooruitzichten voor de lange termijn blijven uitdagend, rekening houdend met de voorziene stijging van de vaste kosten als gevolg van de instroom van nieuw materieel en mogelijke gevolgen van de Brexit en de discussie met de DfT inzake het CLE-afrekenmechanisme voor de resultaten van onze concessie East Anglia in het Verenigd Koninkrijk.