Diversiteit en inclusie

NS wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dat kan door de werkvloer en het management een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. NS zorgt daarom voor een diverse en inclusieve organisatie. We stimuleren het aantrekken en behouden van vrouwen, medewerkers met een migratie-achtergrond en mensen met een arbeidsbeperking. Dat verwachten we ook van onze leveranciers.

Vrouwen in de top

Eind 2018 bestond 35% van het seniormanagement van NS uit vrouwen (2017: 32%). Net als in 2017 was het percentage vrouwelijke leden van de raad van commissarissen 33% en telde de raad van bestuur 2 vrouwelijke leden (40%).

Mensen met een arbeidsbeperking

Het afgelopen jaar zijn in de retailbedrijven 51 mensen met een arbeidsbeperking aan de slag gegaan als horeca- en retailassistent. In 2018 waren in totaal 82 mensen actief in een zogenaamde duurzame baan, die gecreëerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking bij NS (2017: 71). In 2018 zijn er diverse mensen op mbo- en hbo-niveau ingestroomd in de organisatie op een duurzame baan. In 2020 willen we 200 duurzame banen gecreëerd hebben bij alle bedrijfsonderdelen.
Afgelopen jaar hebben we ook intensief aandacht besteed aan de verplichting voor leveranciers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking in te zetten bij NS. Hiermee willen we samen met onze leveranciers bijdragen aan sociale doelstellingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We passen de verplichting toe in een aantal lopende contractafspraken en bij aanbestedingen. Dit is onder andere gebeurd in de contracten voor beheer van de fietsenstallingen en het inzetten van uitzendkrachten.

Medewerkers met een migratie-achtergrond

NS wil meer medewerkers met een migratie-achtergrond op leidinggevende posities en in hogere salarisschalen. Dit doen we door de keuzes van leidinggevenden in het selectieproces te beïnvloeden en te vergroten, en door meer doelgroepgericht te werven. Ook werken we met een divers samengesteld recruitmentteam. Daarnaast zijn we gestart met een intern traject om een inclusievere werkomgeving te creëren met speciale aandacht voor culturele verschillen.
Voormalige vluchtelingen vormen een speciale groep medewerkers. We stimuleren de instroom in reguliere vacatures en traineeships door intensieve samenwerking met de stichting UAF, gemeenten en andere organisaties. In 2018 hebben we samen met de organisaties die vluchtelingen begeleiden naar werk kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd voor de retailbedrijven. NS deelt de opgedane kennis en ervaring regelmatig met andere werkgevers, organisaties en gemeenten.