GRI-tabel

GRI Content Index NS – Core

GRI Code

Omschrijving NS report volgend [NL]

Referentie

Toelichting

GRI 102: ALGEMENE INDICATOREN 2016

1. Organisatie profiel

102-1

Naam van de organisatie

Profiel van NS

 

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Profiel van NS

De NS biedt geen producten of diensten aan die verboden zijn in bepaalde markten.

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Corporate governance

Het hoofdkantoor van NS is gevestigd in Utrecht.

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Profiel van NS - onze organisatie

 

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Corporate governance

 

102-6

Afzetmarkten

Profiel van NS - onze organisatie

 

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

In het kortProfiel van NS - onze organisatie
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

 

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Profiel van NS - onze organisatie
NS als werkgever in Nederland

We rapporteren niet over de volgende zaken:
b. Totaal aantal werknemers per arbeidsovereenkomst (permanent en tijdelijk), per regio.
d. Of een belangrijk deel van de activiteiten van de organisatie wordt uitgevoerd door werknemers die geen werknemers zijn. Indien van toepassing, een beschrijving van de aard en omvang van het werk dat wordt uitgevoerd door werknemers die geen werknemer zijn.
e. Alle significante variaties in de cijfers
f. Een uitleg over hoe de gegevens zijn verzameld, inclusief gemaakte veronderstellingen.
Reden voor niet rapporteren informatie:
We hebben besloten om deze gegevens niet toe te voegen, omdat het niet de waarde van ons verslag verhoogt. Als stakeholders hierom vragen zijn we bereid dit in toekomstige verslaggeving op te nemen.

102-9

Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Duurzaam inkopen

Waardecreatiemodel

 

102-10

Significante veranderingen voor de organisatie en de keten

 

In 2018 hebben er geen significante wijzigingen plaatstgevonden in de organisatie en de keten.

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Beheersing van risico’s
Waarom een impactanalyse

 

102-12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

 

Coalitie Anders Reizen, Mobiliteitsalliantie, Platform duurzaam OV en Spoor, SER Energieakkoord, Meerjarenafspraak 3, Nationale Klimaat Coalitie, Code verantwoord Marktgedrag, Gedragscode verwerking persoonsgegevens OV-chipkaart door OV-bedrijven, NEVI Handreiking verantwoord inkopen, Green Deal Afvalscheiding en reductie op stations en in treinen, Railsponsible

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties

 

KNV, Railforum, VNO/NCW, CER Brussel, UIC Parijs, MVO Nederland, Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW), Green Business Club.

2. Strategie

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Voorwoord van de president-directeur

 

3. Ethiek en integriteit

102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode.

Organisatieverbetering:
NS Gedragscode
Zorg voor privacy van onze reizigers en medewerkers

 

4. Bestuur

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate governance

 

5. Stakeholder Engagement

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Dialoog met onze stakeholders

Schema stakeholderdialoog

 

102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

 

99% van alle medewerkers van NS Groep viel in 2018 onder een CAO.

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Dialoog met onze stakeholders

 

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Dialoog met onze stakeholders

Schema stakeholderdialoog

 

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Dialoog met onze stakeholders

Schema stakeholderdialoog

 

6. Reporting practice

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

Jaarrekening

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Dialoog met onze stakeholders

 

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Onze materiële thema’s

 

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

De NS draagt er ieder jaar zorg voor dat de informatie in het verslag aangescherpt wordt. Dit leidt tot herformulering van informatie t.o.v. van eerdere jaarverslagen. Specifieke herformuleringen en de reden daarvoor zijn duidelijk aangegeven in de verslaggeving.

102-49

Wijzigingen in de rapportage

Onze materiële thema’s

 

102-50

Rapportageperiode

Reikwijdte en verslaggevingscriteria - reikwijdte

 

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

 


28-2-2018

102-52

Verslaggevingscyclus

 

Jaarlijks

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

 

nsg.jaarverslag@ns.nl

102-54

Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

102-55

GRI Content Index

GRI Content Index

 

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Externe accountant

 

2. Materiële onderwerpen die NS rapporteert volgens GRI

Integriteit (GRI 205: Anti-corruptie)

205

DMA

Integriteit en compliance

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Integriteit en compliance
NS Gedragscode
Afdeling Integriteit & Compliance
Integriteitsportaal
Meldpunt Integriteit en Regeling Integriteitsmeldingen

 

Integriteitsportaal
Meldpunt Integriteit en Regeling Integriteitsmeldingen

 

205-3

Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie

Meldpunt Integriteit en Regeling Integriteitsmeldingen

 

Duurzaamheid (GRI 301: Materialen)

301

DMA

Hergebruik van materiaal bevorderen, afval verminderen

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Hergebruik van materiaal bevorderen, afval verminderen

 

Circulariteit van onze treinen

 

301-1

Gebruikte materialen naar gewicht of volume

Circulariteit van onze treinen

 

Duurzaamheid (GRI 302: Energie)

302

DMA

Energie
Transitie naar duurzame mobiliteit

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Energie
Deelname NS aan klimaatakkoord
Duurzame mobiliteit

 

Energieverbruik
Onze impact op milieu en maatschappij

 

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Energieverbruik
Reikwijdte

 

Duurzaamheid (GRI 305: Emissies)

305

DMA

Energie
Transitie naar duurzame mobiliteit

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Energie

Deelname NS aan klimaatakkoord

 

Energie
Onze impact op milieu en maatschappij

 

305-1

Directe broeikasgas emissies (scope 1) naar gewicht

Energie

 

305-2

Indirecte broeikasgas emissies uit energie (scope 2) naar gewicht

Energie

 

Duurzaamheid (GRI 306: Afval)

306

DMA

Hergebruik van materiaal bevorderen, afval verminderen

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Circulariteit van onze treinen
Afval verminderen
Afval recyclen
Duurzaamheid op stations

 

Circulariteit van onze treinen
Afval verminderen
Afval recyclen

 

306-2

Afval naar type en verwijderingsmethode

Hergebruik van materiaal bevorderen, afval verminderen

 

Betrouwbaarheid

103-1/2/3

DMA

Operationele prestaties
Prestaties HSL-Zuid
Perfecte uitvoering
Vooruitblik op de concernrisico’s in de toekomst
Betrouwbaarheid IT

 

Operationele prestaties
Prestaties HSL-Zuid
Perfecte uitvoering
Betrouwbaarheid IT

 

Operationele prestaties
Prestaties HSL-Zuid
Perfecte uitvoering

 

NS 1

Behalen doelen concessie KPI's

2018 in een notendop

 

Transparantie

103-1/2/3

DMA

Corporate governance
Relatie met belastingautoriteiten
Transparantie

Schema stakeholderdialoog

 

Corporate governance
Relatie met belastingautoriteiten
Transparantie
Schema stakeholderdialoog

 

Corporate governance
Relatie met belastingautoriteiten
Transparantie
Schema stakeholderdialoog

 

NS 2

Plek in de ranglijst van de Transparantiebenchmark

Strategie en materiële thema's

 

Reiziger op 1,2,3 / klanttevredenheid

103-1/2/3

DMA

Beleving van de treinreis
Operationele prestaties

 

Beleving van de treinreis
Operationele prestaties
Perfecte uitvoering
Stations van wereldklasse

 

Beleving van de treinreis
Operationele prestaties

 

NS 3

Algemeen klantoordeel binnenland HRN

Klanttevredenheid

 

Samenwerking (intern en extern)

103-1/2/3

DMA

Strategie ontwikkelen, samen met anderen
Vooruitblik op de concernrisico’s in de toekomst
Dialoog met onze stakeholders

 

Betaalgemak in het openbaar vervoer
Samenwerking bij (on)geplande buitendienststellingen
Governance
Dialoog met onze stakeholders
Frequent overleg

 

Dialoog met onze stakeholders

 

NS 4

Eigen indicator

Frequent overleg
Strategie en materiële thema's

 

Drempelloos reizen van deur tot deur

103-1/2/3

DMA

Kernactiviteiten
Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders
Ontwikkelingen op de lange termijn - Anticiperen op verdere groei met mobiliteitsvisie

 

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders
Reisinformatie verbeterd
Voor- en natransport

 

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders

 

NS 5

Kwaliteit van aansluitingen op andere vervoerders

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders

 

Punctualiteit

103-1/2/3

DMA

Kernactiviteiten
Punctualiteit
Op tijd reizen op de HSL-Zuid
Reizigerspunctualiteit 15 minuten op het hoofdrailnet

 

Punctualiteit
Op tijd reizen op de HSL-Zuid
Reizigerspunctualiteit 15 minuten op het hoofdrailnet

 

Punctualiteit
Op tijd reizen op de HSL-Zuid
Reizigerspunctualiteit 15 minuten op het hoofdrailnet
Technische verandering in meetsysteem punctualiteit

 

NS 6

Reizigerspunctualiteit HRN 5 minuten

Operationele prestaties - Punctualiteit

 

NS 7

Reizigerspunctualiteit HRN 15 minuten

Perfecte uitvoering - Reizigerspunctualiteit 15 minuten op het hoofdrailnet

 

NS 8

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL

Op tijd reizen op de HSL-Zuid

 

NS 9

Reizigerspunctualiteit HSL-Zuid (voor zover toerekenbaar aan NS)

Op tijd reizen op de HSL-Zuid

 

Toegankelijkheid

103-1/2/3

DMA

Toegankelijkheid

Reikwijdte

 

Toegankelijkheid

 

Toegankelijkheid

 

NS 10

Aandeel zelfstandig toegankelijke sprinters

Toegankelijkheid

 

Voorzieningen op stations

103-1/2/3

DMA

Kernactiviteiten
Stations van wereldklasse

Beleving van stations verbeterd

 

Stations van wereldklasse

Beleving van stations verbeterd

 

Beleving van stations verbeterd

 

NS 11

Percentage dat een 7 of meer geeft als klantoordeel voor stations

Beleving van stations verbeterd

 

Sociale veiligheid

103-1/2/3

DMA

Arbeidsveiligheid

Sociale veiligheid

 

Arbeidsveiligheid

Sociale veiligheid

 

Arbeidsveiligheid

Sociale veiligheid

 

NS 12

Aantal rood sein (STS) passages

Spoorwegveiligheid

 

NS 13

Klantoordeel sociale veiligheidsscore

Sociale veiligheid

 

NS 14

Total recordable rate (TRR)

Arbeidsveiligheid